تصویب نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت های تابع آنها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان های مناطق یادشده


شماره۲۲۲۵۷/ت۵۶۴۲۵هـ                                ۱۳۹۸/۲/۲۸
تصویب نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت های تابع آنها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان های مناطق یادشده

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت های تابع آنها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷

سازمان های مناطق یادشده به شرح پیوست (۱) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری