تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه


شماره۲۴۰۲۲/ت۵۶۴۳۲هـ                               ۱۳۹۸/۲/۳۱
تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) و بند (الف) ماده (۳) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:

سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود:

سازمان مسئول
	

موضوع فعالیت
	

مساحت

شرکت سرمایه گذاری و توسعه عمران منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه (غیردولتی)
	

تجاری، صنعتی و خدماتی
	

(۳۵۰) هکتار

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری