تصویب نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار


شماره۲۲۲۷۶/ت۵۶۴۲۸هـ                               ۱۳۹۸/۲/۲۸
تصویب نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره(۱) ماده(۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

۱ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به شرح پیوست (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می­شود.

۲ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می­شود.

۳ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است طرح جامع را در دوره پنج ساله بازنگری و به شورای مذکور پیشنهاد نماید. تا زمانی که طرح مورد نظر بازنگری نشده است، طرح موجود ملاک عمل می­باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری