آیین­ نامه اجرایی شورای برنام ­ریزی و توسعه استان

شماره۲۹۰۱۸/ت۵۴۴۸۷هـ                              ۱۳۹۸/۳/۱۲

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۵ به پیشنهاد شماره ۱۲۵۸۲۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور ـ مصوب۱۳۹۵ـ آیین­نامه اجرایی شورای برنامه­ریزی و توسعه استان را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین­نامه اجرایی شورای برنامه­ریزی و توسعه استان

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کارمی روند:

الف ـ قانون: قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

ب ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

پ ـ سازمان استان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (سازمان برنامه و بودجه استان).

ت ـ شورا: شورای برنامه ریزی و توسعه استان.

ث ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان.

ج ـ کارگروه : کارگروه ­های تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان.

ماده۲ـ ترکیب اعضای شورا براساس بند (الف) ماده (۳۱) قانون و وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است:

الف ـ وظایف و اختیارات مندرج در بند (ب) ماده (۳۱) قانون.

ب ـ بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه ای استان به تفکیک دستگاه ـ برنامه، با پیشنهاد
دبیر شورا براساس قوانین، مقررات و اسناد بالادستی.

پ ـ بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های تعیین پروژه های اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای استان با پیشنهاد دبیر شورا.

ت ـ سایر وظایف محول­شده از طرف هیأت وزیران درچهارچوب قوانین و مقررات و اسناد بالادستی.

ماده۳ـ دبیرخانه شورا در سازمان استان مستقر است و وظایف آن به شرح زیر است:

الف ـ تهیه دستور کار و برنامه زمان­بندی تشکیل جلسات شورا، مطابق تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳۱) قانون با هماهنگی رییس شورا.

ب ـ ارسال تصمیمات شورا حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه برای اعضا و دستگاه های اجرایی ذی ربط استان.

پ ـ ارایه گزارش های ارزیابی مستمر، پیگیری مصوبات شورا، تهیه گزارش های فصلی و سالانه از عملکرد شورا و کارگروه ­ها و ارسال آن به استاندار و اعضای شورا.

ت ـ بررسی پیشنهاد های کارگروه ها و کمیته­ برنامه ریزی شهرستان ­ها و آماده سازی آنها برای طرح و تصویب در شورا.

ث ـ پیگیری تهیه و هماهنگی برنامه های یکساله کارگروه ها.

ج ـ سایر موارد ابلاغی از سوی شورا در چهارچوب قوانین و مقررات و اسناد بالادستی.

تبصره ـ مسئولیت هماهنگی، نظارت و پیگیری انجام وظایف و ارزیابی عملکرد شورا بر عهده سازمان خواهد بود.

ماده۴ـ به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا، کارگروه های تخصصی به شرح زیر تشکیل می شود:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود .

الف ـ کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه­گذاری.

ب ـ کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط­زیست.

پ ـ کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده.

ت ـ کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری.

تبصره۱ـ کارگروه­ ها می­توانند با تصویب شورا، به تناسب موضوع گروه­کاری ایجاد کنند.

تبصره۲ـ کلیه تصمیمات کارگروه ها جنبه پیشنهادی دارد و پس از طرح و تصویب در شورا در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، لازم­الاجرا است.

تبصره۳ـ با ابلاغ این آیین­نامه، ایجاد و برگزاری هرگونه کارگروه، ستاد، کمیته، کمیسیون، شورا و عناوین مشابه در موضوعات و وظایف شورا و کارگروه­های ذیل آن توسط مقامات و دستگاه­های اجرایی ملی و استانی به ­جز موارد مصرح در قوانین در سطح استان و شهرستان مجاز نخواهد بود.

ماده۵ ـ شرایط و نحوه تشکیل جلسات کارگروه ها به شرح زیر است:

الف ـ اعضای کارگروه  باید شخصاً در جلسات کارگروه ها حضور یابند. در صورت غیبت موجه اعضای ثابت کارگروه­ها در جلسه، نماینده تام­الاختیار با هماهنگی رییس کارگروه و معرفی کتبی در جلسه بدون حق رأی حضور می یابد.

ب ـ کارگروه ها موظفند دو سازمان مردم­نهاد مرتبط استانی را به عنوان عضو ناظر و دو نفر از افراد حقیقی (که حداقل یکی از آنها از بانوان باشد) را به عنوان صاحب­نظر به پیشنهاد دبیر و تأیید کارگروه، به طور سالیانه انتخاب و به جلسات کارگروه دعوت کنند.

پ ـ دبیر کارگروه موظف است علاوه بر اعضای ثابت، از اعضای متغیرکارگروه بر حسب موضوع دستور کار و به تشخیص رییس کارگروه دعوت به عمل آورد. اعضای متغیر در جلسه دارای حق رأی هستند.

ت ـ در سایر موارد، شیوه عمل کارگروه ها طبق روش های مصوب شورا خواهد بود.

ماده ۶ ـ وظایف کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه­گذاری به شرح زیر است:

الف ـ ارایه برنامه­هایی برای اجرای سیاست  های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی.

ب ـ پیگیری اجرای برنامه های مرتبط با امور اقتصادی و بخش های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، گردشگری و خدمات در چهارچـوب برنامه های توسعه.

پ ـ ارایه پیشنهاد برای اجرای سیاست ها و برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

ت ـ ارایه برنامه­های حمایت از جریان­های اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار در سطح استان.

ث ـ ارایه پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار در سطح استان.

ج ـ ارایه شیوه­های افزایش تولید ناخالص داخلی استان.

چ ـ ارایه برنامه­هایی برای ترغیب و ترویج روش­ها و الگو  های تولید و مصرف پایدار در سطح استان.

ح ـ ارایه برنامه­هایی برای ارتقای معیشت و ظرفیت­سازی اقتصادی خانوارهای استان.

خ ـ بررسی و ارایه پیشنهاد برای افزایش مشارکت­های مردمی در فعالیت های اقتصادی.

د ـ پیگیری توسعه صادرات کالا و خدمات بخش های مختلف صنعتی، تولیدی، معدنی، کشاورزی و خدماتی.

ذ ـ بررسی علل رکود یا توقف واحد  های تولیدی و صنعتی و ارایه راهکارهایی برای حل مشکل.

ر ـ بررسی، پیگیری و هماهنگی امور اصناف و تنظیم بازار کالا و خدمات در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ز ـ بررسی راهکارهای حمایت از ایجاد و توسعه تجارت الکترونیک.

ژ ـ پیگیری تهیه و اجرای الگوی کشت مناسب براساس آمایش سرزمین و عدم حمایت از تولید محصولات کشاورزی خارج از الگوی کشت.

س ـ پیگیری مصرف بهینه آب در بخش­های اقتصادی.

ش ـ بررسی روند خرید محصولات بخش کشاورزی و توسعه پوشش بیمه محصولات کشاورزی و دامی در چهارچوب قوانین و مقررات حمایتی.

ص ـ ارایه راهکارهایی برای توسعه صنایع دستی، صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی و تنوع­بخشی به اقتصاد روستایی و عشایری.

ض ـ ارایه سازوکارهایی برای بهره­گیری بیشتر از ظرفیت های قانونی و اجرایی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی.

ط ـ ارایه برنامه­هایی برای توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی استان.

ظ ـ تسهیل فرایند تأمین، تجهیز و جذب منابع مالی و درآمدی مورد نیاز استان.

ع ـ تسهیل اجرای تصمیمات شورا­ های­عالی ذی ربط از جمله شورای­عالی اشتغال و شورای­عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‏ای و مهارتی.

غ ـ ارایه برنامه­هایی برای حمایت از سرمایه­گذاری در کارآغازیان (استارت آپ­ها)، کسب و کار  های نوپا و دانش بنیان و توسعه کسب و کارهای جدید و کارآفرینی با همکاری کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط­زیست و کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری.

ف ـ بسترسازی ایجاد و توسعه برنامه های بلندمدت و میان مدت اشتغال به ویژه در مناطق کمتر توسعه­یافته، روستایی و مرزی در چهارچوب برنامه های توسعه و اهداف توسعه پایدار.

ق ـ ارایه سازوکارهایی برای همسو کردن سرمایه گذاری ها و اقدامات توسعه ای نظام بانکی و بخش های غیردولتی براساس اولویت های اسناد توسعه ای استان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ک ـ پیگیری و ارایه پیشنهاد در خصوص جذب سرمایه­گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی به ویژه در مناطق روستایی و مرزی.

گ ـ بررسی و ارایه پیشنهاد به شورا برای رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی
سازمان های مرتبط از جمله بانک­ها، اداره کل تأمین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی. 

ل ـ بررسی وضعیت و نظارت بر بازار کار استان و ایجاد بانک اطلاعاتی متقاضیان کار و استفاده از آموزش­های فنی، حرفه‏ای و مهارتی در چهارچوب صلاحیت حرفه­ای ملی در سطح استان و ارایه راه حل برای کاهش بیکاری.

م ـ ارایه برنامه­های پیشنهادی برای حمایت از رسته فعالیت های اولویت­دار با رعایت تصمیمات شورای­عالی اشتغال و اسناد آمایش سرزمین.

ن ـ بررسی و پیشنهاد نیازهای آموزشی مهارتی و فنی­ و­ حرفه­ای بخش دولتی و مراکز غیردولتی متناسب با نیازهای بازار کار.

ماده ۷ـ اعضای کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه­گذاری عبارتند از:

الف ـ اعضای ثابت:

۱ـ استاندار (رییس)

۲ـ رییس سازمان استان (دبیر)

۳ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

۴ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

۵ ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان

۶ ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

۷ـ مدیرکل امور مالیاتی استان

۸ ـ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

۹ـ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

۱۰ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان

۱۱ـ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری

۱۲ـ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان

۱۳ـ دبیر شورای هماهنگی بانک های استان

۱۴ـ رییس اتاق تعاون استان

۱۵ـ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان

۱۶ـ رییس اتاق اصناف استان

۱۷ـ رییس شورای اسلامی استان

۱۸ـ یکی از رؤسای دانشگاه­های دولتی مرکز استان به انتخاب رییس شورا

۱۹ـ ناظر یا مدیرکل گمرک استان

۲۰ـ مدیرکل بهزیستی استان

۲۱ـ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان

۲۲ـ رییس سازمان بسیج سازندگی استان

۲۳ـ رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان.

ب ـ اعضای متغیر:

۱ـ مدیرکل اطلاعات استان

۲ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان

۳ـ مدیرکل استاندارد استان

۴ـ فرماندار شهرستان حسب مورد

۵ ـ رییس پارک علم و فناوری استان

۶ ـ مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان

۷ـ مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه­ای استان

۸ ـ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد‏ تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی (در صورت وجود)

۹ـ مدیرکل شیلات استان (برای استان­های ساحلی)

۱۰ـ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان (در صورت وجود)

۱۱ـ رؤسای بانک­های استان حسب مورد.

ماده۸ ـ وظایف کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط­زیست به شرح زیر است:

الف ـ بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص طرح های توسعه عمران منطقه­ای، ناحیه­ ای، روستایی و شهری، طرح­های مجموعه های شهری، طرح های بهسازی، نوسازی و مرمت بافت های قدیمی و فرسوده، تبدیل روستا به شهر، طرح های ساماندهی عشایر و ساماندهی سکونت­گاه­های غیررسمی با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین، اسناد توسعه استان و الزامات پدافند غیرعامل به مراجع قانونی ذی­ربط.

ب ـ تسهیل اجرای تصمیمات شورا­ های­ عالی ذی­ربط از جمله شورای ­عالی شهرسازی و معماری ایران.

پ ـ بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص برنامه­های توسعه استان در حوزه­های زیربنایی.

ت ـ بررسی و ارایه سازوکارهای لازم برای انجام وظایف مرتبط با اجرای آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهر  ها و محدوده روستاها.

ث ـ بررسی راهکارهای افزایش مشارکت های مردم و سازمان های مردم نهاد در راستای توسعه زیرساختی شهر  ها، روستا  ها و مناطق عشایری استان.

ج ـ ارایه پیشنهادهایی برای ارتقای زیرساخت های مقاوم و پیگیری تحقق روستاها و شهر  های پایدار و تاب­آور.

چ ـ پیگیری ارتقای دسترسی به آب سالم و سامانه جمع­آوری و تصفیه فاضلاب در سطح استان و بررسی و ارایه سازوکارهای نحوه بهره­برداری و حفاظت از منابع پایه به ویژه آب در بخش­های اقتصادی.

ح ـ بررسی مسایل و مشکلات روستاییان و عشایر و ارایه پیشنهادهایی برای راهبری توسعه روستایی و ساماندهی عشایر.

خ ـ بررسی و پیشنهاد برنامه­های توانمندسازی دهیاران و بهره­گیری از ظرفیت آنها در پیشبرد امور توسعه روستاها.

د ـ بررسی و پیگیری طرح­های مدیریت بحران و حوادث طبیعی.

ذ ـ ارایه راهکارهایی برای توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی (از قبیل بین شهری، شهری، روستایی، ریلی و هوایی) و ارتقای وضعیت ایمنی راه­ها.

ر ـ بررسی برنامه­های بهینه سازی مصرف انرژی و ارایه سازوکارهایی برای توسعه ظرفیت های ایجاد انرژی های نو و تجدیدپذیر.

ز ـ بهره برداری از ظرفیت شورای فنی استان در پیشبرد امور مرتبط.

ژ ـ پیگیری انتقال صنایع آلاینده و مزاحم به خارج از شهر  ها و سکونت­گاه­ها.

س ـ بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص برنامه­های توسعه کمی و کیفی مسکن و زیرساخت­های مناطق شهری و روستایی و عشایر. 

ش ـ بررسی و پیشنهاد در خصوص برنامه آمایش و سند چشم­انداز استان.

ص ـ بررسی برنامه های توسعه میان مدت استانی، شهرستانی، طرح های توسعه ناحیه ای و طرح های منظومه روستایی از منظر ملاحظات آمایشی، محیط­زیستی و اهداف توسعه پایدار و نظارت بر چگونگی اجرای آنها.

ض ـ تسهیل اجرای برنامه ها و سیاست های اجرایی شورای­­عالی آمار و شورای­عالی آمایش سرزمین.

ط ـ بررسی و ایجاد هماهنگی آمار  های ثبتی دستگاه های اجرایی استان.

ظ ـ بررسی و پیشنهاد شاخص­ها و اولویت­های آماری مورد نیاز برنامه­های توسعه استان.

ع ـ بررسی و ارایه تدابیر لازم برای تهیه نقشه های اصلی سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) و داده­های مکانی استان و به روز رسانی آن.

غ ـ پیشنهاد سیاست­ها و راهکارهای لازم برای کاهش نابرابری و توسعه متعادل استان و پایش تحقق آنها.

ف ـ بررسی مباحث مرتبط با انطباق توسعه محدوده و حریم شهر  ها و روستاها در چهارچوب سند آمایش سرزمین.

ق ـ بررسی و نظارت بر حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و پیشنهاد راهکارهایی برای اجرای برنامه مدیریت سبز در سطح استان.

ک ـ بررسی برنامه­های مورد نیاز برای ایجاد تعادل در نظام سکونت گاهی و استقرار جمعیت و فعالیت در استان در پیوند با اسناد فرادست.

گ ـ بررسی و ارایه راهکارهای توانمندسازی و ظرفیت­سازی نهادی و انسانی برای تحقق اهداف توسعه پایدار.

ل ـ بررسی و پیگیری تحقق اهداف و ارتقای شاخص­های توسعه پایدار در پهنه استان براساس دیدگاه های برنامه­ریزی منطقه ای.

م ـ بررسی و تسهیل ارتقای زیست­بوم (اکوسیستم) و حفاظت از تنوع زیستی در پهنه استان.

ن ـ بررسی و ارایه راهکار  های مقابله با پدیده بیابان زایی، گرد و غبار و ریزگردها.

و ـ بررسی و ارایه راهکارهای برنامه­ریزی یکپارچه سرزمینی و ساماندهی فضایی استان.

هـ ـ راهبری زیرساخت داده های مکانی ( SDI ).

ی ـ پیگیری اجرای طرح­های آمایشی مصوب استان و بررسی سیاست­های ارتقای دسترسی به انرژی­های پاک و مقرون به­صرفه در سطح استان.

ماده۹ـ اعضای کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست عبارتند از:

الف ـ اعضای ثابت:

۱ـ استاندار (رییس)

۲ـ مدیر کل راه و شهرسازی استان (دبیر)

۳ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

۴ـ رییس سازمان استان

۵ ـ رییس سازمان جهادکشاورزی استان

۶ ـ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

۷ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

۸ ـ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

۹ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان

۱۰ـ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

۱۱ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به انتخاب وزیر

۱۲ـ یکی از شهرداران استان به انتخاب رییس کارگروه

۱۳ـ مدیرعامل شرکت گاز استان

۱۴ـ مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان

۱۵ـ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان

۱۶ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان

۱۷ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

۱۸ـ مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری

۱۹ـ مدیرکل هواشناسی استان

۲۰ـ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

۲۱ـ رییس شورای اسلامی استان.

ب ـ اعضای متغیر:

۱ـ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

۲ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

۳ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

۴ـ مدیرکل ثبت احوال استان

۵ ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان

۶ ـ مدیرعامل شرکت پخش فرآورده­های نفتی استان

۷ـ مدیرعامل شرکت شهرک­های صنعتی استان

۸ ـ مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان

۹ـ مدیرکل امور عشایر استان (در موضوعات مرتبط)

۱۰ـ مدیرکل امور روستایی و شوراهای استان

۱۱ـ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان

۱۲ـ مدیرکل استاندارد استان

۱۳ـ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

۱۴ـ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان (استان های ساحلی)

۱۵ـ فرماندار شهرستان حسب مورد

۱۶ـ دهیار یکی از روستاهای استانی به انتخاب رییس کارگروه

۱۷ـ یکی از رؤسای دانشگاه­های دولتی مرکز استان به انتخاب رییس شورا.

ماده ۱۰ـ وظایف کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده به شرح زیر است:

الف ـ تسهیل اجرای تصمیمات شورا­ های­عالی از جمله شورای اجتماعی کشور و شورای ­عالی رفاه و تأمین اجتماعی. 

ب ـ بررسی و ارایه راهکارهای شناسایی کانون های آسیب پذیر اجتماعی و کاهش آسیب­های اجتماعی و آثار ناشی از آن.

پ ـ بررسی و پیشنهاد برای بازیابی هویت ملی و مذهبی و ارتقای خودباوری در نسل جوان.

ت ـ بررسی و ارایه سازوکارهایی برای تحکیم بنیان و حمایت از نهاد خانواده.

ث ـ بررسی مسایل و مشکلات و نیازهای بانوان و جوانان و بهبود شاخص های ذی ربط.

ج ـ بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از غنی­سازی اوقات­ فراغت به ویژه برای جوانان و بانوان.

چ ـ بررسی و نظارت بر حسن انجام پیوست های فرهنگی، اجتماعی و سلامت برای
طرح های بزرگ توسعه ای استان.

ح ـ بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای لازم برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و حل مسایل و مشکلات مربوط به آن.

خ ـ بررسی و برنامه­ریزی حفظ و بهره­برداری از بناهای دارای ارزش فرهنگی ـ تاریخی و صیانت از میراث معنوی.

د ـ بررسی و ارایه راهکارهای ساماندهی مراکز فرهنگی.

ذ ـ بررسی و ارایه راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی و مشارکت­های مردمی.

ر ـ همکاری با شوراهای متولی امور فرهنگی و اجتماعی.

ز ـ هماهنگی برای فراهم نمودن زمینه­های لازم در کاهش نابرابری­های جنسیتی در سطح استان.

ژ ـ بررسی و ارایه راهکارهای ارتقای شاخص­های رفاه و توسعه اجتماعی و فرهنگی استان.

س ـ برنامه­ریزی و ارایه راهکارهای فقرزدایی و کاهش فقر.

ش ـ بررسی و ارایه راهکارهای تشویق و توسعه بیمه های اجتماعی در مناطق محروم به ویژه روستایی و عشایری.

ص ـ بررسی و ارزیابی روند تغییرات شاخص­های توسعه روستایی.

ض ـ تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای مرتبط از جمله شورای­عالی سلامت و امنیت غذایی.

ط ـ بررسی و ارایه راهکارهای ارتقای سبک زندگی سالم و سلامت و امنیت غذایی. 

ظ ـ بررسی و ارایه راهکارهای سلامت جسمی در گروه سنی کودکان و نوجوانان به ویژه دختران و راه های بهبود آن.

ع ـ بررسی راه­های پیشگیری از عفونت و بیماری­های نوپدید و مهار آنها.

غ ـ بررسی و پیشنهاد برنامه­هایی برای رصد و پایش سلامت جسمی و روانی گروه های سنی مختلف.

ف ـ بررسی و ارایه راهکارهای تأمین نیاز  های بهداشتی و درمانی و ارتقای کیفیت بیمه سلامت استان در ابعاد مختلف و اولویت های آن با توجه به نیاز  های شهرستان ها و استان.

ق ـ بررسی و ارایه راهکارهای الگوی نظارت بر بهداشت محیط، نظافت عمومی و واپایش (کنترل) مواد غذایی و بهداشتی.

ک ـ پیشنهاد اصلاح طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان استان با توجه به تحولات جمعیتی.

گ ـ بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از بخش غیردولتی و جلب مشارکت در بخش بهداشتی و درمانی.

ل ـ بررسی و ارایه سازوکار واگذاری امور تصدی گری دستگاه­های دولتی به بخش غیردولتی در امور ذی ربط.

م ـ بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از توسعه گردشگری سلامت.

ن ـ بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از توسعه تولید و مصرف محصولات سالم.

و ـ نظارت بر اجرای استاندارد  های غذا و دارو.

ماده۱۱ـ اعضای کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده عبارتند از:

الف ـ اعضای ثابت:

۱ـ استاندار (رییس)

۲ـ مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری (دبیر)

۳ـ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار

۴ـ رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان و در صورت تعدد به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۵ ـ رییس سازمان استان

۶ ـ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری

۷ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان

۸ ـ مدیرکل اطلاعات استان

۹ـ مدیرکل حفاظت محیط­زیست استان

۱۰ـ مدیرکل ورزش و جوانان استان

۱۱ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان

۱۲ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

۱۳ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

۱۴ـ مدیرکل استاندارد استان

۱۵ـ مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان

۱۶ـ مدیرکل بهزیستی استان

۱۷ـ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

۱۸ـ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان

۱۹ـ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان

۲۰ـ رییس سازمان جهادکشاورزی استان

۲۱ـ مدیرکل دامپزشکی استان

۲۲ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان

۲۳ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

۲۴ـ دادستان مرکز استان

۲۵ـ مدیرکل بیمه سلامت استان

۲۶ـ یکی از رؤسای دانشگاه­های دولتی مرکز استان به انتخاب رییس شورا

۲۷ـ رییس شورای اسلامی استان

۲۸ـ فرمانده ناحیه انتظامی استان

۲۹ـ فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان.

ب ـ اعضای متغیر:

۱ـ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

۲ـ مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان

۳ـ مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان

۴ـ مدیرکل تأمین اجتماعی استان

۵ ـ مدیرکل ثبت احوال استان

۶ ـ مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان

۷ـ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان

۸ ـ مدیر صندوق بیمه­ اجتماعی کشاورزان

۹ـ روستاییان و عشایر استان

۱۰ـ مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان

۱۱ـ فرماندار شهرستان حسب مورد

۱۲ـ شهردار مرکز استان

۱۳ـ رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان

۱۴ـ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان

۱۵ـ مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان.

ماده۱۲ـ وظایف کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به­ شرح زیر است:

الف ـ تسهیل اجرای تصمیمات شورا­ های­عالی مرتبط از جمله شورای­عالی آموزش و پرورش، شورای­عالی انقلاب فرهنگی و شورای­عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه­ای و مهارتی.

ب ـ هماهنگی و ایجاد ارتباط بین دستگاه ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی با مراکز تولیدی و صنعتی و بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های تخصصی آنها برای توسعه و ارتقای کیفی تولیدات داخلی. 

پ ـ بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پارک­های علم و فناوری و شهرک­های فناوری و شرکت­های دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا و دانش­بنیان با همکاری کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه­گذاری.

ت ـ تمهید راهکارهایی برای بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های تخصصی سازمان ها به ویژه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، تشکل ها و انجمن های صنفی در جهت رفع نیاز   های پژوهشی استان و کشور.

ث ـ تمهید برنامه­هایی برای حمایت از تولید علم و فناوری و عرضه نوآوری در استان.

ج ـ بررسی و ارایه راهکارهای تشویق و توسعه استفاده از فناوری اطلاعات در زمینه­های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

چ ـ هماهنگی و نظارت بر ایجاد بانک های اطلاعاتی طرح های پژوهشی استان به منظور ارتقای هم افزایی،کاهش هزینه ها و جلوگیری از اجرای پژوهش­های غیرضروری و تکراری.

ح ـ بررسی و ارایه پیشنهاد اولویت­های پژوهشی استان و جهت دادن و هدایت اعتبارات تحقیقاتی کلیه دستگاه­های اجرایی به سمت آن.

خ ـ پیگیری توسعه ارتباط متقابل با مراکز علمی و پژوهشی خارج از کشور.

د ـ پایش و پیگیری وضعیت کمی و کیفی مراکز آموزش­عالی در استان.

ذ ـ تمهید برنامه­هایی برای حمایت از تجاری­سازی ایده­ها، نوآوری­ها، اکتشافات و اختراعات.

ر ـ اتخاذ سیاست­هایی برای انطباق رشته­های تحصیلی مراکز آموزش­عالی متناسب با مزیت­های منطقه­ای و نیازهای بازار کار استان.

ز ـ بررسی راه­های توسعه فضاها و تجهیزات آموزشی و غیرآموزشی.

ژ ـ بررسی و ارایه راهکارهای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در امور مربوط.

س ـ بررسی و ارایه پیشنهاد اولویت­های نظام آموزش فنی، حرفه­ای و مهارتی استان به تفکیک بخش­های اقتصادی در تمامی سطوح علمی بر اساس آمایش سرزمین.

ش ـ بررسی و ارایه پیشنهاد در زمینه توسعه مشارکت بهره­برداران و نظام­های حرفه­ای و کلیه ذی­نفعان آموزش­های مهارتی در مراحل مختلف.

ص ـ همکاری در تدوین و زمینه­سازی برای استقرار چهارچوب صلاحیت حرفه­ای ملی در استان.

ض ـ پایش و پیگیری پوشش کامل تحصیلی در مقاطع مختلف با تاکید بر مناطق روستایی و محروم.

ط ـ پیگیری توسعه آموزش­های مهارتی و کاربردی.

ظ ـ تمهید برنامه­هایی برای تجلیل از چهره­های برتر پژوهشی و فناوری.

ماده۱۳ـ اعضای کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری عبارتند از:

الف ـ اعضای ثابت: 

۱ـ استاندار (رییس)

۲ـ رییس سازمان استان ( دبیر)

۳ـ یکی از رؤسای دانشگاه­های دولتی مرکز استان به انتخاب رییس شورا

۴ـ رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان و در صورت تعدد با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۵ ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان

۶ ـ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

۷ـ مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان

۸ ـ رییس جهاد دانشگاهی استان

۹ـ مدیرکل استاندارد استان

۱۰ـ رییس پارک علم و فناوری استان

۱۱ـ مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان

۱۲ـ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان

۱۳ـ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری.

ب ـ اعضای متغیر :

۱ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان

۲ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

۳ـ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

۴ـ مدیرکل حفاظت محیط­زیست استان

۵ ـ مدیرکل هواشناسی استان

۶ ـ رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

۷ـ رییس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان

۸ ـ رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد استانی

۹ـ رییس بنیاد ملی نخبگان استان

۱۰ـ رییس خانه صنعت، معدن و تجارت.

۱۱ـ فرماندار شهرستان حسب مورد

ماده۱۴ـ در اجرای بند (ج) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، کمیته برنامه ریزی شهرستان با ترکیب و وظایف و اختیارات مندرج در بند یادشده تشکیل می­شود.

تبصره ـ شورای برنامه­ریزی و توسعه استان می­تواند وظایفی را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به کمیته برنامه­ریزی شهرستان محول نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری