تصویب نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز


شماره۲۳۰۲۷/ت۵۶۴۲۷هـ                              ۱۳۹۸/۲/۲۹
تصویب نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

۱ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز به شرح پیوست(۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می­شود.

۲ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری