حذف بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵


شماره۲۸۱۶۳/ت۵۶۶۲۰هـ                                ۱۳۹۸/۳/۹
حذف بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۸ به پیشنهاد شماره ۳۸۸۰/۲۱۴۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ حذف می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری