ایجاد تعداد 27 واحد دهستان در استانهای خراسان، سیستان و بلوچستان، مازندران، تهران، یزد و هرمزگان

‌ایجاد تعداد 27 واحد دهستان در استانهای خراسان، سیستان
و بلوچستان، مازندران، تهران، یزد و هرمزگان
1372.04.02 - .15129ت24ک - 1372.04.22 - 281
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1372.4.2 با توجه
به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت 907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.1713 مورخ 1372.2.18 وزارت کشور و به
استناد قانون ایجاد هفتاد و هفت واحد‌دهستان فاقد نصاب جمعیتی مذکور در قانون
تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به ماده (4) قانون مذکور مصوب
1371.2.23 و ماده(13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - تصویب
نمودند:
‌تعداد 27 واحد دهستان به شرح زیر در استانهای:
‌خراسان، سیستان و بلوچستان، مازندران، تهران، یزد و هرمزگان ایجاد گردد.
‌الف - استان خراسان
‌یک: دهستان پیر حاجات به مرکزیت روستای حلوان در تابعیت بخش مرکزی شهرستان طبس
مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آب سلطان 2 - الله‌آباد 3 - پی‌استان 4 - پیر حاجات 5 - توبو 6 - تلخ‌آب 7 -
جعفرآباد 8 - چاه ریگو 9 - چاه غیاث 10 - چاه قربان 11 - چاه‌محمدعلی جان 12 - چاه
ملا 13 - چاهوک 14 - چشمه حجیک 15 - حاجی آباد 16 - حجت‌آباد 17 - حسین‌آباد 18 -
حلوان 19 - حوض میان‌راه 20 -‌خلیل‌آباد 21 - خیرآباد 22 - رودگز 23 - زین آباد 24
- سرچاه 25 - سرزیر 26 - سنگچولی 27 - سیاه حیل 28 - شمس‌آباد 29 - صلو 30 - صمدیه
31 -‌عبدل‌آباد 32 - گلستان 33 - گوشه کوه چشمه 34 - محمدآباد 35 - محمدی 36 -
معدن سرب کالا 37 - مله گاباد 38 - موتوری.
‌دو: دهستان کوه یخبا به مرکزیت روستای تپه طاق در تابعیت بخش دستگردان شهرستان
طبس مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - ازبکوه جدید 2 - انجیر بالا 3 - انجیر پایین 4 - برکال 5 - بقورو، 6 - بید و
پایین 7 - پدها 8 - پده بید 9 - پد هو 10 - تپه طاق 11 - تک شیران 12 -‌چاه برقشی
13 - چاه بزو 14 - چاه بلو 15 - پالیز 16 - چاه بوتو 17 - چاه پوزه 18 - چاه پوزه
19 - چاه تلخ 20 - چاه تم 21 - چاه جملی سفید 22 - چاه‌خرس مو 23 - چاه زرد، 24 -
چاه زنگالی 25 - چاه سنگ 26 - چاه شور 27 - چاه شیرین 28 - چاه علی‌اکبر 29 - چاه
فریزو 30 - چاه قبر سفید 31 - چاه‌کلیدنک 32 - چاه کوگی 33 - چاه گز 34 - چاه گلی
35 - چاه گودال 36 - چاه گود 37 - چاه محمدمحسن 38 - چاه محمد صاحب‌جان 39 - چاه
مدد 40 -‌چاه مرشد 41 - چاه مسافر 42 - چاه میاندر 43 - چشمه افتخاری 44 - چشمه
بید و بالا 45 - چشمه دریا 46 - چشمه سیاه 47 - چشمه شیر 48 - چشمه‌طیهو 49 - چشمه
لک‌نی. 50 - چشمه هنه 51 - حسن کردی 52 - حوض انجیره 53 - حوض چاه بلوچ 54 - حوض
چاه‌پیو 55 - چاه درخت بنه 56 -‌حوض سرپوش 57 - حوض کربلایی اسدالله 58 - حوض
مسافر 59 - خزیمه 60 - دوچاهی 61 - رباط زنگیچه 62 - رودآب 63 - زالودان 64 -
زبرکوه 65- زورآباد 66 - ساغند 67 - سربالا 68 - سرپوزه 69 - سرخاب 70 - سمبا 71 -
سنجدو 7
2 - سه چاهی 73 - سیب‌زار 74 - شش دنگ 75 - شیرآباد 76 -‌عباس‌آباد 77 - قاسم‌آباد
78 - قرچه 79 - کال عبدالغنی، 80 - کال گز 82 - کرغی سفلی 83 - کرغی سبیلی 84 -
کرغی محمدجان 85 - کرکس آب 86 -‌ کریم‌آباد 87 - کلاته ابراهیم 88 - کلاته اکبر 89
- کلاته رضاقلی 90 - کلاته سیف‌الله 91 - کلاته ذوالفقاری 92 - کلاته ملا 93 - کم
قربان 94 - کویر کاج 95- گزو 96 - گلریز 97 - گوشه کمر 98 - شوشو 99 - معدن ازبکوه
100 - معدن علیا 101 - معدن علیمراد 102 - معدن فیروزه زیرکوه 103 - معدن قلعه104
- نرم 105 - نیور 106 - هوک 107 - یخ آب 108 - ییلاق
‌سه: دهستان حومه به مرکزیت روستای خانکوک در تابعیت بخش مرکزی شهرستان فردوس
مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آنکه 2 - ابراهیم‌آباد 3 - اکبرآباد 4 - ا..‌آباد 5 - باغ میرزا هاشم 6 - برجک
7 - بزنکه 8 - پلوند 9 - پشته کلاغ 10 - تجینو 11 - تلمبه خالقی 12 - تلمبه‌شیراز
13 - تلمبه منورآباد 14 - چاه آیشک 15 - چاه بلور 16 - چاه پخول همت‌آباد 17 - چاه
پشتکوه 18 - چاه پوزه 19 - چاه پیرمرد 20 - چاه جمال 21 -‌چاه چشمه 22 - چاه حاجی
23 - چاه درون 24 - چاه سمند 25 - چاه سنگ‌بر 26 - چاه شور 27 - چاه شوی 28 - چاه
شیخ 29 - چاه صالح 30 - چاه‌طبس 31 - چاه عبدالرحمان 32 - چاه عرب 33 - چاه غرب 34
- چاه گل‌کن 35 - چاه مرد 36 - چاه نجم 37 - چاه نو 38 - چاه هشتاد 39 - چشمه
بلقیس40 - حبیب‌آباد 41 - حسن‌آباد 42 - حسین‌آباد 43 - حوض پشت پشته کلاغ 44 -
حوض حاجی 45 - حوض حاجی علی‌اکبر 46 - حوض رباط خوش‌آب47 - حوض رباط سنگ 48 - حوض
رباط شور 49 - حوض عمرکی 50 - حوض کجه 51 - حوض کبوده 52 - حوض کربلایی عباس 53 -
حوض کربلایی‌غلامحسین 54 - حوض کربلایی میرزا 55 - حوض میقانی 56 - خانکوک 57 -
رباط خوش‌آب 58 - رباط رحمانی 59 - رباط سنگ 60 - رباط شور 61 -‌سرخ کوه 62 -
شریف‌آباد 63 - شکی 64 - طاهرآباد 65 - قنبرآباد 66 - علی‌آباد 67 - کال شور 68 -
کانون
کارآموزی 69 - کجه 70 - کشمان خداوندی 71- کشمان نوغاب 72 - کلاته اسمعیل 73 -
کلاته جعفری 74 - کلاته جوادی 75 - کلاته قاضی 76 - کلاته گاوبر 77 - کلاته معزی
78 - کلرونخن 79 - کوره‌آجرپزی خالقی 80 - کوره آجرپزی هوفمان 1، 81 - کوره صحرا
82 - مرغزار 83 - نشم‌آباد 84 - همت‌آباد
‌چهار: دهستان علی جمال به مرکزیت روستای غنی‌آباد در تابعیت بخش بشرویه شهرستان
فردوس مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آسایش 2 - آسیاب اول 3 - آسیاب دوم 4 - آسیاب سوم 5 - آسیاب چهارم 6 - آه جوک
7 - آهوان 8 - احمدآباد 9 - اصفاک 10 - اکبرآباد 11 - انارستان12 - ایرجیه 13 -
بربغل 14 - بندان 15 - بهاباد 16 - بهشت‌آباد 17 - تاج‌آباد 18 - تجرک 19 - ترکسی
20 - تیر بادام 21 - جارستان 22 - چاه آهن 23 -‌چاه علی 24 - چشمه الو 25 - چشمه
آلو 26 - چشمه مرادعلی 27 - چشمه عیدی 28 - حجت‌آباد 29 - حسن‌آباد 30 - حسن‌آباد
31 - حسین‌آباد 32 -‌ حسین‌آباد 33 - حسین‌آباد 34 - حسین‌آباد خوش 35 - حشمت‌آباد
36 - حوض حاج عباسعلی 37 - حوض عوض 38 - حوض گذار 39 - خانه‌های‌ساعجله 40 - خانیک
41 - خانیکو 42 - خط خطی 43 - خلیل‌آباد 44 - دره کوه 45 - دوک بچه 46 - دولت‌آباد
47 - ده سفید 48 - دهنو 49 - دهو 50 -‌رحمت‌آباد 51 - ریگو 52 - زیرک 53 -
زین‌آباد 54 - زین‌آباد 55 - ساغند 56 - سرتنوره 57 - سرچاه 58 - سرداب 59 -
سعادت‌آباد 60 - شوره 61 -‌شهرک منتظریه 62 - شیبانی 63 - صاحب‌آباد 64 - صدرآباد
65 - طرجد 66 - عبدالحمیدی 67 - عزیزآباد 68 - عشق‌آباد 69 - علی‌آباد 70 - علی
حیدر 71- عیسی 72 - غنی‌آباد 73 - قاسم‌آباد 74 - قلعه جعفری 75 - کربلایی
محمدحسین 76 - کرند
77 - کلاته حمام 78 - کلاته دهنه 79 - کلاته دهنو 80 -‌کلاته زرد 81 - کلاته
شاهوردی 82 - کلاته ملا 83 - کوره رجبعلی آزادی 84 - کوره اکبر فیض‌آبادی 85 -
کوره باقرآزادی 86 - کوره باقرآزادی 87 - کوره علی‌تورانی 88 - کوره جهاد سازندگی
89 - کوره چوپان وفا 90 - کوره حسن جمالی 91 - کوره حسن حسین‌نیا 92 - کوره حسین
حمامی 93 - کوره حسین‌صادقی 94 - کوره حیدری دخت 95 - کوره رضا خسرویان 96 - کوره
عباس فیض‌آبادی 97 - کوره عباس محمدی 98 - کوره عبدا.. بیابانی‌زاده 99 -
کوره‌علی‌اکبر آزادی 100 - کوره علی‌اکبر علیزاده 101 - کوره علی رمضانی 102 -
کوره علی‌نیا 103 - کوره عیسی صاحبان 104 - کوره غلامحسین حیدری 105- کوره‌های
فخاری مقنی 106 - کوره کیانی 107 - کوره محمدحسین اکرمی 108 - کوره محمدحسین حمامی
109 - کوره محمدعلی حمامی 110 - کوره‌محمدعلی دخت 111 - کوره محمدی 112 - کوره
میرشاهی 113 - کوره‌های میرعلی 114 - کوره‌های هاشم شادی 115 - کوره هاشمی 116 -
گوش بزه117 - لجنوک 118 - محمدآباد 119 - محمدآباد 120 - مزرعه خدایی 121 - معدن
122 - معدن اصفاک خرمالو 123 - معدن کال سبز 124 - موتور آزادگان125 - موتور آفاقی
و فروغی 126 - موتور اکب
ریان 127 - موتور اکبریهای و شرکاء 128 - موتور الهامی 129 - موتور الهیار 130 -
موتور الهیان و شرکاء 1،131 - الهیان و شرکاء 2، 132 - موتور امیری 133 - موتور
برکت 134 - موتور بعثت 135 - موتور بیگیان 136 - تورانی 137 - موتور توکل 138 -
موتور‌توکلی 139 - موتور جعفری 140 - موتور جمالی 141 - موتور جمالی 142 - موتور
حاج عبدالحسین عسگری 143 - موتور حاج میرزا حسین طاووسی144 - موتور عادل 145 -
موتور مقیمی 1 و 2، 146 - موتور حدادیان 147 - موتور خاک 148 - موتور خاکساری 1 و
2، 149 - موتور حسن حسینی‌نیا150 - موتور حسینقلی 151 - موتور سلطانی 152 - موتور
دباغ‌زاده و شرکاء 153 - موتور دنیایی 154 - موتور سجادی 155 - موتور سعادتی 156 -
موتور‌سماواتی 157 - موتور سلیمانی 158 - موتور مشهوری و شرکاء 1 و 2 159 - موتور
صفری و شرکاء 160 - موتور ضیایی و شرکاء 161 - موتور طاجانی162 - موتور طاووسی 163
- موتور عبدالحسین کیانی 1 و 2، 164 - موتور عسکری 165 - موتور عمیق روح‌بخش 166 -
موتور عابدیان 167 - موتور‌کیانی‌زاده 1 و 2، 168 - موتور عمیق هجرت 169 - موتور
غیاثی 170 - موتور فریدونی 171 - موتور قاسمیان 172 - موتور گزوار 173 - موتور
مشکی174
- موتور مقیمان 175 - موتور ناظمیان و شرکاء 176 - موتور نظریان 177 - موتور نقیب
178 - موتور نعمانی 179 - موتور نوبهار 180 - موتور وحدت181 - موتور همت 182 -
مهدی‌آباد 183 - میرآباد 184 - نایک 185 - نعمان 186 - نوآهنگ 187 - نیگنان 188 -
هنویه 189 - هنویه سفلی 190 -‌یحیی‌آباد
‌پنج: دهستان کرغند به مرکزیت روستای کرغند در تابعیت بخش مرکزی شهرستان قائنات
مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آبشار 2 - امرودی 3 - باغچه 4 - برشک 5 - بنوغان 6 - پشت آبشار 7 - پلنگی 8 -
تک بیدو 9 - تک خاور 10 - تک درخت بید 11 - تک کلاته سری12 - جوزو 13 - چاهوک 14 -
حیدرآباد 15 - خرمنج 16 - خشکان 17 - خنج 18 - دره باز 19 - زوکرو 20 - سرخستان 21
- سورو 22 - غریبو 23 -‌کرغند 24 - کلاته آب رییسان بالا و پایین 25 - تک چشمه 26
- کلاته چشمه سیاه 27 - کلاته لوگاه 28 - کلاته ملا، 29 - کلاته نبی 30 - کلاته
نوروز 31 -‌گردآباد 32 - گزنشک 33 - گنج مرغ 34 - چشمه شیروک 35 - سنگ آب 36 - تک
چشمه 37 - کلاته غلامرضا 38 - فریزان 39 - تک درخت جوز 40 -‌تک پس‌رس 41 - کلاته
محمدآباد 42 - شبستان 43 - رضای رضا 44 - کلاته سری
‌شش: دهستان بقمج به مرکزیت روستای بق مج در تابعیت بخش مرکزی شهرستان چناران
مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - انیشش، 2 - بقمج، 3 - کلاته‌گاه، 4 - گاش، 5 - گاه
‌هفت: دهستان رباط جز به مرکزیت روستای رباط جز در تابعیت بخش خوشاب شهرستان
سبزوار مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - ایستگاه سبزوار 2 - رباط جز 3 - مکینه دکتر ادیب 4 - مزرعه زیر برج، 5 -
ایستگاه بیهق 6 - نیم ایستگاه بیهق 7 - مزرعه ایرج 8 - چاه نیمه عمیق‌برقیانی 9 -
حجت‌آباد 10 - موتور حجت‌آباد 11 - مزرعه کربلایی حبیب 12 - چاه میرزایی 13 -
مزرعه چایر 14 - باتلاقان 15 - میرعلی 16 - قدرت تپه 17- مزرعه موسوی 18 - مزرعه
برادران 19 - مزرعه جهاد 20 - مزرعه وهاب‌زاده 21 - چاه قبولیان 22 - عبدا...‌آباد
23 - صدرآباد 24 - مزرعه قراط 25 - چاه‌ژیان 26 - محمدآباد 27 - چاه نیمه عمیق
‌هشت: دهستان دستوران به مرکزیت روستای دستوران در تابعیت بخش جغتای شهرستان
سبزوار مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - ارزیده 2 - الله‌آباد 3 - الله‌بدرو 4 - امام دره بالا 5 - اوران 6 - باهون 7
- برسل 8 - بلبلستان 9 - بلقندر 10 - بلهندر 11 - بناوند بالا 12 - بناوندر 13
-‌بندیر 14 - پستالو 15 - پش‌پشا 16 - پشندر 17 - پینستان 18 - ته‌آب 19 - جاورتن
20 - جبله 21 - جفتر 22 - چنده کمای 23 - درگیجه 24 - دلبری 25- دلیری 26 -
دستوران 27 - دهنه برجک 28 - رودخانه اریان 29 - سرچاهی 30 - سرمرغزار 31 - سیناوی
32 - سرونی 33 - شادمان 34 - شایخ 35 -‌ ششوی بزرگ 36 - ششوی کوچک 37 - شیروای 38
- فراگرد 39 - فقیرآباد 40 - کاتاپورقلی 41 - کال داش 42 - کچی بورقلی 43 - کردان
44 - کلاته‌اسلام‌آباد 45 - کلاته اعلی 46 - کلاته آقامحمد 47 - کلاته آهنگران 48
- کلاته بزده 49 - کلاته بندآباد. 50 - کلاته پیرقلی 51 - کلاته توت‌دره 52 -
کلاته‌چناردار 53 - کلاته چنق 54 - کلاته حاجی‌آباد 55 - کلاته حاجی علی 56 -
کلاته حسین‌علی 57 - کلاته حیدر 58 - کلاته‌خانه 59 - کلاته خوشباز 60 - ‌کلاته
درویش 61 - کلاته ذوالفقار 62 - کلاته سرهنگی 63 - سوم 64 - کلاته شاه‌پسند 65 -
کلاته شیخ عابدین 66 - کلاته صالح 67 - کلاته قاسم 68 -‌کربلایی محمد 69 - کلاته
کویر 70 - کلاته گاو
زیره 71 - کلاته گروانی 72 - کلاته گل گونی 73 - کلاته محمدآباد 74 - کلاته
محمدتقی 75 - کلاته یاسین 76- کلاتی 77 - کهنه 78 - کهنیدر 79 - گازران 80 -
گداعلی 81 - گروانلی 82 - گزدره 83 - گفت 84 - گنداب 85 - مرداب 86 - معدن کرومیت
87 - منیدر88 - مهنه 89 - نخاب 90 - نوآسیاب.
ب - استان سیستان و بلوچستان
‌یک: دهستان حرمک به مرکزیت روستای حرمک در تابعین بخش مرکزی شهرستان زاهدان مشتمل
بر روستاها، مزارع و مکانها زیر:
1 - ایستگاه مخابراتی بدکی 2 - بلوچ آب 3 - بوک 4 - بورگر 5 - بوک 6 - بی‌سیم
فرودگاه 7 - پایگاه لواریاب 8 - پایگاه ریگ چاه 9 - پایگاه نادرچاه 10 -‌پایگاه و
برچک مرزی 11 - پایگاه و اردوگاه پذیرش مرزی 12 - پدکی پایین 13 - پدیکی بالا 14 -
پایگاه سنگ سفید 15 - پایگاه میل 4 16 - پایگاه میل 2،17 - پایگاه 10، 18 - پیران
19 - پایگاه شهید محمودی 20 - پایگاه گنو 21 - پایگاه شهید بهشتی 22 - پادگان
آموزش قدس 23 - تیپ عاشورا 24 - چاه‌دیوان 25 - چاه دامداری میان بازار 26 - حرمک
27 - حبیب‌آباد 28 - حاجی‌آباد 29 - حکیم آباد. 30 - دامداری نشاطی 31 - شورچاه 32
- شوره شرقی 33- شوره غربی 34 - عبدل‌آباد 35 - کارخانه آسفالت 36 - کمیته دو راهی
37 - کوله سنگی 38 - گونر 39 - گروهان بودک 40 - قرقروک 41 - لواری آب 42 -‌لار
پایین 43 - لار بالا 44 - معدن سنگ سفید 45 - ملک سیاه کوه 46 - معدنک 47 - معدن
شن 48 - میان بازار 49 - موتور آب پیران 50 - معدن سنگ 51- مرغداری نسیم 52 -
مرغداری طلوع 53 - مرغداری زارع 54 - مرغداری امید 55 - مرغداری میکا 56 - واویلا
بالا 57 - واویلا پایین 58 - یوسف‌آباد 59- چاه اربابی 60 - چاه اکبری 61 - مزرعه
شاه نظر 6
2 - مزرعه بازمحمد 63 - ریگ چاه 64 - چاه حسین براهویی 65 - پایگاه شهید سندگل.
‌دو: دهستان سفیدابه به مرکزیت روستای سفیدابه مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای
زیر تشکل و در تابعیت بخش پشت‌آب شهرستان زابل قرار می‌گیرد:
1 - ایستگاه مخابرات سفیدابه 2 - بوتگو 3 - پایگاه انتظامی 1، 4 - پایگاه انتظامی
2، 5 - پایگاه کلاته سهراب 6 - پایگاه شهید ناروئی 7 - جولی بالا 8 -‌جولی پایین 9
- چاه گل گز 10 - چاه شندی 11 - چاه کفتارکوه 12 - حسن‌آباد 13 - حوض انبارآب 14 -
رحمت‌آباد 15 - زیارتگاه بابا رهدار 16 - سمندر 17- سفیدابه 18 - سفیدابه کهنه 19
- سخی‌آباد 20 - سنجدو 21 - شرکت ایران سویس 22 - کلات حاجی نورمحمد براهویی 23 -
کلات ملا 24 - کم زرد 25- کلاته عمر 26 - کلاته سهراب 27 - ماده کاریز 28 - مزرعه
جلولی 29 - موتور درمحمد 30 - موتور دادخدا کامیاب 31 - موتور حاجی عبدالرحمن 32
-‌موتور سید محمد 33 - موتور محمدآباد 34 - مک سرخ 35 - کرباسو 36 - زیارت پیرکوری
37 - سیکوری 38 - شندول 39 - زردک پایین.
ج - استان مازندران
------------------
‌یک: دهستان کسلیان به مرکزیت روستای اتو در تابعیت بخش شیرگاه شهرستان سوادکوه
مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - اشتوج پایین 2 - اشکور محله 3 - امامزاده قاسم 4 - بالا اشتوج 5 - بالاس 6 -
برسه 7 - پس پشته 8 - پلط داربن 9 - جارسربرسه 10 - خرما کله 11 -‌سرچه پشت 12 -
شانه تراش 13 - عسل محله 14 - کرکرچال 15 - کلیشم 16 - گلستان محله 17 - حسین‌آباد
18 - میانکوه سادات 19 - نرس 20 - نوشا21 - نیل کلایه 22 - ون داربن 23 - هلومحله
24 - باغدشت
‌سه: دهستان سه هزار به مرکزیت روستای یوج در تابعیت بخش مرکزی شهرستان تنکابن
مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آبگرم معدنی 2 - آرود 3 - آسیابان‌سرا 4 - آشت محله 5 - اشتیاس 6 - بالان 7 -
پلط هاله 8 - خانیان 9 - داس دره 10 - درجان 11 - ده پیش 12 - ذلم13 - سراسبی لات
14 - سرپل 15 - سرن 16 - سرواش پشته 17 - سلج انبار 18 - شلف 19 - شهرستانک 20 -
قاضی محله 21 - کرن 22 - حرآباد 23 -‌راور 24 - مران 25 - میانرود 26 - ورزمین 27
- هلوآن بالا 28 - هلوآن پایین 29 - یاندشت 30 - یوج
‌چهار: دهستان اشکور به مرکزیت روستای تمل در تابعیت بخش مرکزی شهرستان رامسر
مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - افی 2 - آکنه 3 - تمل 4 - زارولات 5 - سپارده 6 - سیاه گل‌سرا 7 - شبحی 8 -
کلایه 9 - کیت 10 - لج 11 - میج 12 - نارنه 13 - نداک 14 - یازن
‌د: استان تهران
--------------
- دهستان نساء به مرکزیت روستای نساء در تابعیت بخش مرکزی شهرستان کرج مشتمل بر
روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - تنگه کسیل 2 - درازمیان 3 - گشناور 4 - کسیل 5 - اشترک 6 - گرماب 7 - سرخه رود
8 - کشکول 9 - کلارود 10 - میدانک 11 - حسنکدر 12 - نساء13 - ملک فالیز 14 - مزرعه
نساء 15 - کوشکک 16 - آسیاب درگاه 17 - شادان 18 - وله 19 - کهنه ده 20 - آزادبر
21 - هتل گچسر 22 - راهداری تونل‌کندوان 23 - مزرعه سری چال 24 - محیط زیست
شکاربانی 25 - وارنگه رود 26 - هتل گاجره 27 - ولایت رود 28 - گاجره 29 - معدن
امامی 30 - کاخ 31- هتل شماره 1 و شماره 2 دیزین
ه: استان یزد
------------
‌یک: دهستان رباطات به مرکزیت روستای خرانق در تابعیت بخش خرانق شهرستان اردکان
مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - مزرعه حاجی حسن 2 - مهدی‌آباد 3 - حاجی علی‌بیک 4 - ثغوربند 5 - ثغوربند بالا
6 - مزرعه میرزا اکبر 7 - مزرعه خیرآبادیها 8 - احمدآباد درند 9 -‌درند 10 -
ساربان 11 - مزرعه سلیمان 12 - مزرعه حیدر 13 - مزرعه کاظم 14 - چاه متک 15 -
مزرعه حاجی لطف‌علی 16 - زرک 17 - قاسم‌آباد 18 -‌مزرعه حاجی آقا 19 - حسین‌آباد
20 -‌ گلریز 21 - مزرعه احمد 22 - دهوک 23 - بندر 24 - نفیس‌آباد 25 - احمدآباد 26
- مزرعه حاجی باقر 27 - مروک28 - مزرعه نو 29 - دوکالی 30 - معدن ذغال سنگ‌لای
زارع 31 - مزرعه بیشه اکبر 32 - میل سفید 33 - مزرعه علی شمس 34 - مزرعه محمد رحیم
35 -‌مزرعه نوروز 36 - مزرعه ابوالقاسم 37 - مزرعه حاجی علی محمد 38 - عباس‌آباد
39 - سنجد 40 - برسنجد 41 - هامانه 42 - حسین‌آباد انقلاب 43 - زیر‌کوه 44 - مزرعه
احمد 45 - مزرعه حاجی 46 - معدن چاه رمضان 47 - معدن گچ کن 48 - معدن سنگ پل‌سازی
49 - مزرعه سید محمدحسن رجبی 50 -‌مزرعه خشک 51 - بندر 52 - باشی 53 - چاه ناصر 54
- کارگاه شرکت راهسازی توسعه راه‌ها 55 - چاه بن رود 56 - مزرعه آقا 57 - کوره
آهک‌پزی اکبر‌اسماعیل 58 - معدن ذغال سنگ خشومین 59 - خشومین 60 - مزرعه آسمان 61
- مزرعه حا
جی علی 62 - خرانق 63 - امیرآباد 64 - چاه چشمه 65 - چاه‌آب آشامیدنی ساغند 66 -
رباط ریزآب 67 - آب انبار 68 - آب‌انبار 69 - انجیره کهنه 70 - انجیره نو 71 - شهر
نو 72 - آب انبار حوض بلند 73 - کارگاه‌شرکت توسعه راهها 74 - آب انبار حوضه نه 75
- مجتمع آهن چادرملو 76 - الله‌آباد 77 - شرکت کشاورزی و دامپروری ولی عصر 78 -
حوض سینه لرد بنه‌شورو 79 - حوض رضا 80 - مزرعه اکرمی 81 - حاجی قاسم 82 - دهنو 83
- سلطان‌آباد 84 - حسن‌آباد 85 - حوض محمود 86 - معدن اورانیوم 87 -‌آب‌خانه 88 -
معدن سرب قدیمی 89 - چاه سید 90 - معدن سرب انجیره 91 - اشکالون 92 - آب بی‌بی‌جان
93 - مزرعه امیر 94 - تنوره 95 - دربید 96 -‌دره بید 97 - آب شور 98 - کوره
آهک‌پزی 99 - کال آب زه 100 - کلمند کمال 101 - طاهمهر 102 - درگزینه 103 - دشت ده
104 - همت‌آباد 105 -‌آب‌پون 106 - حجت‌آباد 107 - خورشید آباد 108 - معدن باریت
دشت‌ده 109 - آب زردو 110 - علی‌آباد 111 - حسین‌آباد 112 - مزرعه آب امام رضا
113- منصورآباد 114 - ده بالا 115 - سنجدک 116 - مزرعه اسلام‌آباد 117 - نیوک 118
- معدن باریت نیوک 119 - لای تلخ 120 - لکمند گلو 121 - بید میان122 - ده حالت 123
- چ
اهوک 124 - چک‌چک 125 - مزرعه بزرگ 126 - آب‌انبار ربیع 127 - مرغداری عابدینی 128
- کاهو 129 - چاه نرگس 130 -‌چاه آب آشامیدنی رباط پشت بادام 131 - در چاهو 132 -
ده سفید 133 - زمان‌آباد 134 - چاه سربالا 135 - چاه شمسی 136 - جهان شیر 137 -
حوض‌حاجی علی‌اکبر 138 - آب انبار سورک 139 - معدن سنگ‌های ساختمانی 140 - گزستان
141 - همت‌آباد 142 - حوض اداره راه 143 - محمودیه 144 -‌شوراب پایین 145 - شوراب
146 - زمانیه 147 - چاه مگو 148 - مزرعه مائین 149 - مزرعه قاسم‌آباد 150 - دیو
151 - محمدآباد 152 - شفیع‌آباد 153 -‌رباط پشت بادام 154 - رودشور 155 - مزرعه
بالا 156 - بادامو 157 - حاجی‌آباد 158 - علی‌آباد 159 - نیوک 160 - مغستان اکبر
161 - مغستان اصغر162 - ساغند 163 - مارنو 164 - عباس‌آباد 165 - انارک 166 -
مرغداری شیبانی 167 - رحمت‌آباد 168 - رهنشک 169 - اسماعیل‌آباد 170 - حوض‌چهار
171 - حوض هفت 172 - آب انبار کارگر 173 - زاجات 174 - رجنگ
‌دو: دهستان نارستان به مرکزیت روستای مزرعه نو حسن‌آباد در تابعیت بخش مرکزی
شهرستان اردکان مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آب انبار 2 - آب انبار صالحی 3 - آب انبار حاجی مریجم 4 - آبکاه 5 - آب انبار
حاجی محمود 6 - آب انبار مریبمان 7 - آب انبار مزرعه ملا 8 - آب انبار‌بوغو 9 -
آغل گوسفند حاجی محمود 10 - آغل گوسفند میربمان 11 - آغل سبز میشین 12 - ایستگاه
شبنم 13 - ایستگاه هما 14 - احمدآباد 15 - ایستگاه‌ساسان 16 - ارکان 17 - انارستان
18 - اشتیجه 19 - ایستگاه اشک 20 - اشکوه 21 - باغ میش 22 - برج لاق 23 - بی‌سیم
نوگنبد 24 - پیرکاه 25 - چاه‌زرجوع 26 - چاه نیوک 27 - چاه علی سور 28 - چاه باشه
29 - چاه آب آشامیدنی سرو علیا 30 - چاه سلیم 31 - حمامک 32 - حسین‌آباد 33 -
حسین‌آباد34 - خلیل‌آباد 35 - خانی‌آباد 36 - دستجرد 37 - دریسک 38 - رد 39 - ریچه
40 - زاوه 41 - زینل‌آباد 42 - سرو علیا 43 - سفید کوه 44 - سفید کوه 45- علی‌آباد
46 - علی‌آباد 47 - علی‌آباد 48 - قلعه خرگوشی 49 - کارگاه 50 - کی‌کوه 51 - کم
کوه 52 - گزستان 53 - گل‌آباد 54 - معدن چاه باشه 55 -‌مرغداری امیرخو 56 -
مرغداری رحیمی 57 - مزرعه عبدالعلی 58 - مرغداری اسلام‌آباد 59 - مزرعه نو
حسن‌آباد 60 - معدن سرب 61 - مزرعه ملا 62 -‌میرآباد 63 - مزرعه بادامی 64 - ملکوه
65 - محمدآباد 66
- معدن مرمریت عقدا 67 - ماهان 68 - معدن منگنز چاه باشه 69 - مرغداری اکبر نخعی
‌سه: دهستان زرین به مرکزیت روستای توت در تابعیت بخش خرانق شهرستان اردکان مشتمل
بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آب‌انبار پیرزن 2 - آب‌انبار چقاسفید 3 - آب‌انبار حوض آخوند 4 - آب‌انبار
جنگلبانی 5 - آب‌انبار جهاد 6 - آب پشتک 7 - آب‌انبار حاجی عبدالوهاب 8
-‌اسلام‌آباد 9 - انجیراوند 10 - احمدآباد 11 - بوشکوهان 12 - بیشه دم‌کوه 13 -
بنشک 14 - پتکستان 15 - پشه‌دان 16 - پاگنده 17 - توت 18 - جعفرآباد19 - جنت‌آباد
20 - چاه حسین عبدالله 21 - چر 22 - جنارک 23 - چاه گز 24 - حسین‌آباد توت 25 -
حوض حاجی خان 26 - حوض ولی 27 - حسن‌آباد28 - حسین‌آباد 29 - حاجی‌آباد زرین 30 -
حسن‌آباد 31 - حسین‌آباد 32 - حاج یوسف 33 - حسین‌قلی 34 - دربستگان 35 - دمدک 36
- دوشک 37 -‌داربند 38 - دمه 39 - رنجقان 40 - زرین 41 - زرین کوچک 42 - زهره مهر
43 - سرنمک 44 - سرشک 45 - سرخوک 46 - سید هادی 47 - سید غفور 48- شرکت هفت تیر 49
- شورآباد 50 - عشق‌آباد 51 - علی‌آباد 52 - علی‌آباد 53 - علی‌قلی 54 - عباس‌آباد
55 - عباس‌آباد 56 - فیض‌آباد 57 - کرمین 58 -‌کپو 59 - کفورآباد 60 - گروه
کشاورزی شهید بهشتی 61 - گروه کشاورزی فجر 62 - گزستان 63 - گورآباد 64 - معدن
باریت باشور 65 - محمدآباد 66 -‌مزرعه نو 67 - محمدآباد 68 - معدن نمک 69 - مزرعه
میرها 70 - مزرعه مفید
ی 71 - معدن زرین 72 - محمدآباد زرین 73 - مزرعه غلامعلی 74 - مزرعه‌سید حسین 75 -
مزرعه سید کاظم 76 - مزرعه بالاعلی 77 - میرعلی اصغر 78 - مزرعه علی‌قلی 79 -
میرمیرزا 80 - مزرعه علی 81 - محمدآباد 82 -‌ مزرعه نو 83 - مزرعه حسین عرب 84 -
مزرعه نیزار احمد 85 - نارستان 86 - همت‌آباد 87 - آب‌انبار حاج احمد 88 - مزرعه
استونک
‌چهار: دهستان جلگه به مرکزیت روستای احمدآباد در تابعیت بخش بهاباد شهرستان بافق
مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آغل زیر پیرعلی 2 - چایدرو 3 - آب انبار سیدعلی آقا 4 - آبدوغی علیا 5 -
آبدوغی سفلی 6 - چله خانه میرزا 7 - چلپو 8 - جعفرآباد 9 - دهنو ملا‌اسماعیل 10 -
ده محمد رفیع 11 - ده بالا 12 - علی‌آباد ملاحسین 13 - ده سید غضنفر 14 - خیرآباد
15 - رحیم‌آباد 16 - علی‌آباد ملاعلیرضا 17 - مجتمع‌آجرپزی حسین‌آباد 18 -
حسین‌آباد 19 - کریم‌آباد 20 - گرگین‌آباد 21 - شرکت کشاورزی دشت‌کویر 22 -
جنت‌آباد 23 - ده نودشت 24 - احمدآباد 25 - چاه‌وحدت جنت‌آباد 26 - گروه کشاورزی
اسلام‌آباد 27 - درب هنر 28 - مزرعه اکبر زینلی 29 - چاه سید محمود رضوی 30 -
مزرعه آموزشی هنرستان‌کشاورزی بهاباد 31 - شرکت آجر فشاری آزادی بهاباد 32 - شرکت
کشاورزی مکا 33 - موتورخانه رله تلویزیونی بهاباد 34 - چوگان 35 - فضل‌آباد سفلی
36- فضل‌آباد علیا 37 - حسین‌آباد نیزار 38 - بموئیه 39 - تیتوئیه 40 - خوش
خوش‌آباد 41 - گاشکوییه 42 - دو روز جنگ 43 - باقرآباد 44 - فرستنده‌رادیویی
بهاباد 45 - چاه آب شهرداری بهاباد 46 - چاه آب آشامیدنی 47 - گاوداری دهقان 48 -
کشتارگاه بهاباد 49 - چاه سید ضیاء رضوی 50 - ورزشگاه‌بهاباد 51 - گلزار محمدی 52
- گروه کشاورزی وحدت 53 - چاه محم
دحسین نصیری 54 - چاه حسین برهانی 55 - حاجی‌آباد 56 - گروه کشاورزی باهنر57 -
گروه کشاورزی چمران 58 - مزرعه علی دهقان 59 - مجتمع کشاورزی و دامپروری حسن خسروی
60 - چاه وارسته 61 - مزرعه حسن زین‌الدینی 62- شرکت کشاورزی قدس 63 - شرکت
دامداری و دامپروری میثاق 64 - مزرعه علی مهدی
‌پنج: دهستان کوشک به مرکزیت روستای کوشک در تابعیت بخش مرکزی شهرستان بافق مشتمل
بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آب‌انبار جنگلبانی 2 - آغل محمدعلی علی‌پور 3 - معدن زریگان 4 - زریگان 5 -
سنجدآب 6 - حسن بیکی 7 - چشمه فیروزی 8 - آغل علی مهدوی 9- معدن سه چاهون 10 -
چشمه سه چاهون 11 - آغل میرزا محمد 12 - چشمه اسفوردی 13 - آغل محمدآقا بابا 14 -
معدن فسفات اسفوردی 15 - مزرعه‌محمدحسین لنگ 16 - ندگان 17 - جلال‌آباد 18 - دره
گزین 19 - معدن ناریگان 20 - چاه‌آب معدن کشوک 21 - سردروزی 22 - تلخ‌آب 23 - چاه
پاراف24 - آغل علی بابایی 25 - ناریگان 26 - عباس‌آباد رستگار 27 - سیروس‌آباد 28
- دهکده صفرآباد 29 - خلیل‌آباد 30 - میشروییه بزرگ 31 - چشمه‌بویی‌آباد 32 -
بویی‌آباد 33 - پرک 34 - ده غلام 35 - عباس‌آباد 36 - علی‌آباد 37 - اسفنگ 38 -
رضویه، 39 - مارزین 40 - الله‌آباد 41 - پرکوشک 42 - باغ‌بالا 43 - ندن سفلی 44 -
زردآباد 45 - شمال‌آباد 46 - سنجدک 47 - ده کیبر 48 - بیدرو 49 - ده طوطی 50 - ده
امان‌داد 51 - ندن علیا 52 - ازبنگوییه 53- درند سفلی 54 - درند علیا 55 - خارنگ
56 - کهوئیه 57 - بیدرو سفلی 58 - بیدرو علیا 59 - زارکوئیه 60 - مزرعه حسن
محمدحسن 61 - ده زمان 62 -‌دهنو عبدالله، 63 - خارنگان 64 - حسین‌آباد 65 - معدن
کوشک 66 - آب سنگ
67 - چاهو 68 - دارستان 69 - هرمزان پایین 70 - هرمزان بالا 71 - ده‌شمس‌الدین 72
- دهنو 73 - خودیان 74 - حسین‌آباد 75 - تگتگون 76 - حسین‌آباد شورآباد 77 - کوره
آهک‌پزی 78 - کوشک 79 - ده حاجی 80 -‌حسین‌آباد برادری 81 - ده مزرعه 82 -
رحمت‌آباد 83 - سیدآباد 84 - مزرعه چاه تی‌روز 85 - جوزی 86 - حضرون 87 - حسین‌آبد
جوزی 88 - مهدی‌آباد89 - قاسم‌آباد 90 - محمدآباد خالق دادی 91 - ندکوه علیا 92 -
باغ در 93 - فاضل‌آباد 94 - کبارو 95 - گله‌گرد 96 - مغرین 97 - همسک 98 -
مهدی‌آباد99 - ده‌میرزا 100 - ده میرزا احمد 101 - چشمارزریمون 102 - سندو 103 -
گزستان 104 - شوراب 105 - هریسک علیا 106 - هریسک سفلی 107 -‌آغل نصرالله 108 -
آغل عبدالحسین آقابابایی 109 - آغل علی بابایی 110 - حوض تنگل در رایین 111 - آغل
استاد علی‌اکبر شریعتی 112 - آغل ملامحمد113 - آغل میرزا تقی شریعتی 114 - آغل
سرته 115 - کل حوض 116 - آغل خاله خدیجه 117 - آغل‌خان بادام 118 - آغل میرزا حسین
افضلی 119 - آغل‌درسیاه 120 - آغل عباس آخوندی 121 - آب‌انبار جهاد 122 - معدن چاه
گز
‌شش: دهستان بهادران به مرکزیت روستای بهداران در تابعیت بخش مرکزی شهرستان مهریز
مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - جعفرآباد گرده کوه 2 - خواجه 3 - گنجی 4 - مرادآباد 5 - دولت‌آباد 6 - مزرعه
وقف‌آباد 7 - برج حاجی محمدتقی 8 - مزرعه علیرضاخان 9 - فیض‌آباد10 - ایستگاه
حفاظتی شماره 8، 11 - زین‌الدین 12 - صفه قاسم صفر 13 - قهوه‌خانه عباس‌آباد 14 -
شرکت داس 15 - چاه گله 16 - اسدآباد 17 - صالحی18 - عباس‌آباد 19 - چاه ترش 20 -
چشمه برپا 21 - چاه شیر 22 - آغل تنک حنا 23 - آب‌انبار تنک حنا 24 - ایستگاه
ماکرویو شمش 25 - مزرعه‌سادات‌آباد 26 - ابراهیم‌آباد چشمه نظر 27 - شمش 28 - چاه
حاجی اصغر 29 - چاه کشاورزی مرادآباد گرده‌کوه 30 - چاه دولت‌آباد 31 - بهارستان
32 - چاه‌رمضان حسینی 33 - آبشخور عمومی بندزردگرده‌کوه 34 - شکرآباد 35 - چاه
شماره 2 بهارستان 36 - چاه کشاورزی اسلام‌آباد 37 - علی‌آباد گرده کوه 38 -‌مزرعه
الهیه 39 - چاه میرزا محمد شاکری 40 - خرم‌آباد 41 - چاه حجت آباد 42 - محمودآباد
43 - چاه مهدی‌آباد گرده کوه 44 - چاه همت‌آباد گرده کوه 45 -‌چاه محمدآباد دلبر
46 - چاه ناصر ملک‌زاده 47 - چاه مجیدآباد دلبر 48 - چاه احی رحمت‌آبادی 49 - چاه
کشاورزی محمدآباد شرکاء 50 - چاه امیرآباد نجار51 - چاه محمدآباد بهشتی و شرکاء 52
- چاه حاجی‌
آباد نیزار 53 - چاه اسدآباد 54 - چاه علی‌آباد فیاض 55 - چاه حسن‌آباد اسلامی 56
- چاه احمدآباد 57 -‌سعیدآباد 58 - حمیدآباد اسلامی 59 - چاه نجف‌آباد 60 -
رضاآباد شمسایی 61 - امیرآباد ابویی‌زاده و شرکاء 62 - مزرعه مسعودیه 63 - چاه
الهیه 64 - چاه‌حمیدیه 65 - چاه معدن محشر 66 - چاه محمدآباد اسلامی 67 - چاه
همت‌آباد 68 - چاه امیرآباد 69 - چاه احمدآباد خمینی 70 - چاه الهیه 71 -
توکل‌آباد72 - محمدآباد شرکاء 73 - چاه رضاآباد 74 - اسلام‌آباد 75 - چاه غلامرضا
حکیمی 76 - محمدآباد علیزاده 77 - چاه حاجی علی نجارزاده 78 - مزرعه‌کشاورزی
انقلاب‌آباد بهادران 79 - توکل‌آباد بهادران 80 - چاه محمدآباد شیرمحمدی 81 - چاه
حاجی‌آباد 82 - قاضی‌آباد احمدی 83 - مزرعه شرکاء‌خمینی‌آباد حق 84 - مرادآباد
ابوالقاسم 85 - چاه رضا خاموشی 86 - چاه اکبر اربابی 87 - مهدی‌آباد 88 - چاه
حجت‌آباد 89 - چاه ناصری 90 - بهادران، 91- علی‌آباد 92 - عباس‌آباد 93 - چاه
حاجی‌آباد شهید بهشتی 94 - عسکرآباد 95 - چاه امین‌آباد 96 - اکبرآباد 97 - چاه
مروج 98 - مزرعه احمدی 99 - ‌حجت‌آباد 100 - محمدآباد منصوری 101 - کارگاه
گونی‌بافی 102 - سنگبری 103 - کارخانه سریشم ب
اقی 104 - دامداری 105 - ابراهیم‌آباد 106 - چاه‌محمدعلی‌زاده 107 - حسین‌آباد
محمود 108 - چاه فیض‌آباد 109 - کوره‌های آجر 110 - محمودآباد 111 - رحمت‌آباد 112
- چاه حسین‌آباد اندیمشک 113- کریم‌آباد 114 - دامداری غریب‌زاده 115 - قلعه نو
محمودآباد 116 - خرم‌آباد 117 - عشق‌آباد 118 - چاه ارباب شهریاری 119 -
کرمانشاهان 120 -‌مسجد حضرت ابوالفضل 121 - معدن مرمریت مسجد ابوالفضل 122 -
آب‌انبار مرتع دارستان 123 - گذر دوازده امام 124 - چشمه باغ بیدمشک 125 -‌معدن
مهدی‌آباد
‌و: استان هرمزگان
----------------
‌یک: دهستان هنگام به مرکزیت جزیره هنگام در تابعیت بخش شهاب شهرستان قشم مشتمل بر
روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - هنگام قدیم 2 - هنگام جدید 3 - حماسی 4 - قیل 5 - آسیا 6 - نخلستان خنیزی 7 -
قپاله 8 - برشیعه
‌دو: دهستان لارک به مرکزیت جزیره لارک شبری در تابعیت بخش شهاب شهرستان قشم مشتمل
بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - لارک کوهی 2 - لارک شهری 3 - رأس اشگفت 4 - رأس رابی 5 - رأس برجو 6 - رأس
سنایی 7 - رأس سندام
‌سه: دهستان لاوان به مرکزیت جزیره لاوان در تابعیت بخش کیش شهرستان بندر لنگه
مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - لاز 2 - لازه 3 - کورات 4 - ده کوت 5 - حله 6 - رأس 7 - کوه فلی 8 - ده ریز 9
- شتوار 10 - لاوان
‌چهار: دهستان کیش به مرکزیت جزیه کیش در تابعیت بخش کیش شهرستان بندرلنگه مشتمل
بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - صفین قدیم 2 - صفین جدید 3 - دهو 4 - سجم 5 - ماشه 6 - باغو 7 - کیش 8 -
هندورابی 9 - پاسگاه باغو 10 - جنگلکاری 11 - ایستگاه صدا و سیما12 - باغ درویش 13
- ششصد دستگاه 14 - فرودگاه 15 - مهمانسرا 16 - اسکله جدید 17 - سازمان عمران 18 -
راهدار مخابرات
‌پنج: دهستان سیری به مرکزیت جزیره سیری در تابعیت بخش مرکزی شهرستان ابوموسی
مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - سیری 2 - شهرک جزیره 3 - ساختمان فرودگاه 4 - خانه‌های سازمانی 5 - ساختمان
ترمینال 6 - تأسیسات نفتی 7 - اسکله صادرات نفت 8 - منبع آب‌زمینی و هوایی
‌شش: دهستان تنب به مرکزیت جزیره تنب بزرگ در تابعیت بخش تنب شهرستان ابوموسی
مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - جزیره تنب بزرگ 2 - تنب کوچک 3 - جزیره فارور بزرگ 4 - فارور کوچک 5 - باند
فرودگاه 6 - بندرگاه 7 - موج‌شکن
‌تبصره: روستا، مزارع و مکانهایی که در آینده در محدوده هر یک از دهستانهای موضوع
این تصویب‌نامه ملاحظه شود یا بوجود آیند در حوزه و تابعیت دهستان‌مربوط خواهند
بود.
‌تأیید می‌گردد
‌اکبر هاشمی رفسنجانی - رییس جمهور
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1372.4.20 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور