آیین نامه اجرایی قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعه نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند

‌آیین‌نامه اجرایی قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری
بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعه‌نموده و به علت
برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند
1373.10.04 - .70202ت 385 ه - 1373.10.20 - 273
&‌استخدام کشوری - استخدام نیروهای مسلح - بودجه - تامین اجتماعی - تقسیمات کشوری
و و ظائف استانداران و فرمانداران - دادسراها و دادگاههای‌انقلاب - دفاع ملی و
امنیت داخلی - سازمانهای دولتی - نهادهای انقلاب اسلامی
&‌وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373.10.4 بنا به پیشنهاد شماره 4724 - 105.01 - 162
مورخ 1373.4.28 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به‌استناد تبصره (7) قانون
برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق
جنگی مراجعت کرده و به علت برخورد با مواد‌منفجره معلول یا فوت می‌شوند - مصوب
1373 - آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
[z]"‌آیین‌نامه اجرایی قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از
مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعه نموده و به علت برخورد با‌مواد منفجره
معلول یا فوت می‌شوند"
‌ماده 1 - آن دسته از مهاجران و کسانی که در مناطق جنگی یا در حال بازسازی بر اثر
برخورد با مواد منفرجه از قبیل نارنجک،‌منی، گلوله توپ و غیره،‌معلول یا‌فوت شده
یا می‌شوند با تشخیص کمیسیون موضوع ماده (2) این آیین‌نامه با رعایت قانون در شمول
خدمات حمایت دستگاه‌های ذی‌ربط - حسب مورد نباید‌شهید انقلاب اسلامی، بنیاد
مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) - قرار
می‌گیرند.
‌تبصره - آن دسته از افراد مشمول این آیین‌نامه که دچار خسارتهای مالی می‌شوند، در
صورتی که سهل‌انگاری آن محرز نشود، با تشخیص کمیسیون موضوع ماده(2) این آیین‌نامه،
خسارت مربوط توسط استانداری محل تأمین و پرداخت می‌شود.
‌ماده 2 - تشخیص موارد مندرج در ماده (1) این آیین‌نامه و خسارت، شهر به فساد یا
ضد انقلاب و عمد یا سهل انگاری موضوع تبصره (4) قانون با رعایت‌ضوابط بنیاد شهید
انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی به عهده کمیسیونی مرکب
از استاندار - که ریاست کمیسیون را به عهده دارد -‌و میران کل بنیاد شهید انقلاب
اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات و کمیته امداد
امام خمینی (‌ره) و دادستان انقلاب و‌فرمانده نیروی انتظامی استان مربوط است.
‌تبصره 1 - دبیرخانه کمیسیون در محل استانداری مربوط مستقر است و جلسات کمیسیون
حسب مورد در محل همان استانداری تشکیل می‌شود.
‌تبصره 2 - سازمان‌های دریافت کننده رأی موظفند طبق ضوابط مربوط اقدام به برقراری
مستمری کند.
‌تبصره 3 - کمیسیون موظف است بعد از دریافت پرونده ظرف یک هفته رأی را ابلاغ کند.
‌تبصره 4 - تصمیمات کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراست و توسط رییس کمیسیون به مبادی
ذیربط ابلاغ می‌شود.
‌تبصره 5 - جلسات کمیسیون با حضور حداقل (5) نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و رأی
کمیسیون با اکثریت آرا معتبر است.
‌ماده 3 - کمیسیون موضوع ماده (2) این آیین‌نامه می‌تواند برای ایجاد هماهنگی و
وحدت دستگاه‌های اجرایی ذیربط برنامه‌های لازم را تدوین و ابلاغ کند.
‌ماده 4 - نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط در امور حوادث موظفند به محض
وقوع حادثه مراتب را به صورت فوری به دبیرخانه کمیسیون، بنیاد شهید‌انقلاب اسلامی،
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و فرمانداری محل اعلام کنند. دستگاه‌های
مربوط نسبت به تشکیل پرونده و سایر اقدامات اولیه‌اقدام می‌کنند.
‌تبصره - بنیاد شهید انقلاب اسلامی موظف است به منظور حمایت مالی از خانواده متوفی
به صورت علی‌الحساب از محل تنخواه‌گردان بخشی از هزینه‌های‌مراسم تدفین را پرداخت
کند. در صورت عدم احراز شهادت، کمیته امداد امام خمینی (‌ره) از محل اعتبارات
تخصیص یافته، کلیه هزینه‌های مربوط را پرداخت‌می‌کند.
‌ماده 5 - اعتبارات مورد نیاز تبصره‌های (1) و (2) قانون حسب مورد هر سال توسط
وزارت کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) برای تخصیص اعتبار به‌سازمان برنامه و
بودجه اعلام می‌شود.
‌ماده 6 - مستمری کلیه شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی مشمول این آیین‌نامه در
دستگاه‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح، بانک‌ها،‌شهرداری‌ها، و
دستگاه‌هایی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند اشتغال به کار داشته یا دارند، حسب
مورد بر اساس ضوابط بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد‌مستضعفان و جانبازان انقلاب
اسلامی تعیین و پرداخت می‌شود.
‌ماده 7 - تعیین مناطق جنگی و در حال بازسازی حسب مورد توسط ستاد کل نیروهای مسلح
و ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور تعیین و‌به وزارت کشور اعلام
می‌شود.