مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی دانشگاههای کشور


شماره۳۵۳۴۲/۳۰۰                                    ۱۳۹۸/۳/۱۳

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی دانشگاههای کشور

استاندار محترم یزد

استاندار محترم آذربایجان شرقی

استاندار محترم کهگیلویه و بویراحمد

استاندار محترم سمنان

استاندار محترم البرز

استاندار محترم اصفهان

استاندار محترم خراسان رضوی

استاندار محترم قم

استاندار محترم هرمزگان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶، ضمن تصمیم گیری پیرامون طرح ساماندهی دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران و با عنایت به گزارش های ارسالی مبنی بر تهیه طرح های توسعه مشابه در سایر دانشگاه های کشور مقرر نمود:

۱ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دستورالعمل جامع توسعه فضایی دانشگاه های کشور که مبتنی بر نیازسنجی اولیه، نحوه و میزان مداخله کالبدی و جلب مشارکت عمومی خواهدبود را تهیه و پس از تأیید در کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه، جهت اقدامات آتی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نماید.

۲ـ با عنایت به تأثیر فراوان اقدامات توسعه ای دانشگاه ها در بافت شهری پیرامون (خصوصاً در مورد دانشگاه های واقع در هسته های شهری) و لزوم برخورداری از برنامه جامع در مواجهه با توسعه های مذکور، تا ابلاغ دستورالعمل اخیرالذکر، کمیسیون های ماده۵ از بررسی و تصویب هرگونه طرح توسعه کالبدی دانشگاه های واقع در بافت های شهری خودداری نمایند.

مراتب جهت استحضار، صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق مالواجرد