تصویب نامه در خصوص معافیت پرداخت هزینه گاز مصرفی استانهای گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان

شماره۲۹۰۲۷/ت۵۶۶۱۶هـ                              ۱۳۹۸/۳/۱۲
تصویب نامه در خصوص معافیت پرداخت هزینه گاز مصرفی استانهای گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان

وزارت نفت ـ وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۸ به پیشنهاد شماره ۱۶۶ ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۴ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مشترکان خانگی و تجاری مناطق سیل زده استان های گلستان و مازندران
از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ تا ۱۳۹۸/۲/۱۵ و نیز مشترکان خانگی و تجاری مناطق سیل زده استان های لرستان و خوزستان از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۵ تا ۱۳۹۸/۲/۱۵ با تشخیص شرکت های گاز استانی ذی ربط از پرداخت هزینه گاز مصرفی معاف هستند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری