حذف بند (۱) تصویب­نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵

شماره۲۸۱۶۳/ت۵۶۶۲۰هـ                                ۱۳۹۸/۳/۹
حذف بند (۱) تصویب­نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵

وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۸ به پیشنهاد شماره ۳۸۸۰۱/۲۱۴۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (۱) تصویب­نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ حذف می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری