تصویب نامه در خصوص تعیین آقای امیدعلی پارسا به عنوان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره۳۰۸۱۹/ت۵۶۶۳۳هـ                               ۱۳۹۸/۳/۱۸
تصویب نامه در خصوص تعیین آقای امیدعلی پارسا به عنوان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۱۲ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۱۲) تصویب­نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳هـ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۰، موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای امیدعلی پارسا به عنوان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری