اصلاح ماده (۳) آیین­نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا


شماره۳۲۷۲۵/ت۵۶۴۹۴هـ                               ۱۳۹۸/۳/۲۱
اصلاح ماده (۳) آیین­نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت­وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۱۹ به پیشنهاد شماره ۴۰۰/۸۲۰/۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات­رسانی به ایثارگران موضوع بند (ب) ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ و بند (ت) ماده (۸۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

ماده (۳) آیین­نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصویب­نامه­ شماره ۷۸۲۶۶/ت۵۳۲۸۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۳ـ سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۳۹۸ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر یک میلیارد و سیصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ر۱) ریال، مراکز استان‏ها یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال، سایر شهرها هشتصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۸۵۰) ریال و روستاها پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری