تصویب نامه در خصوص انتقال «شرکت های آب منطقه ای»، «سازمان آب و برق خوزستان» و «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران»


شماره۳۳۹۱۰/ت۵۶۱۱۰هـ                               ۱۳۹۸/۳/۲۵

تصویب نامه در خصوص انتقال «شرکت های آب منطقه ای»، «سازمان آب و برق خوزستان» و «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» به پیوست شماره (۱) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۲ به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نیرو و به استناد ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

«شرکت های آب منطقه ای»، «سازمان آب و برق خوزستان» و «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، از پیوست شماره (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ به پیوست شماره (۱) آیین  نامه یادشده منتقل می­شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری