تصویب نامه در خصوص اضافه شدن شرکت های «ساختمانی و تأسیساتی ساراتل ایران و مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب»


شماره۳۳۹۶۰/ت۵۶۱۹۶هـ                               ۱۳۹۸/۳/۲۵

تصویب نامه در خصوص اضافه شدن شرکت های «ساختمانی و تأسیساتی ساراتل ایران و مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب»

 به فهرست شرکت های گروه (۱) فعالیت های اقتصادی موضوع پیوست شماره (۳) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت  وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

شرکت  های «ساختمانی و تأسیساتی ساراتل ایران و مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب» زیر مجموعه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به فهرست شرکت های گروه (۱) فعالیت  های اقتصادی موضوع پیوست شماره (۳) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه  بندی فعالیت  ها و بنگاه  های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست  های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ اضافه می  گردد .

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری