تصویب نامه در خصوص تعیین آقای هادی حق­ شناس به عنوان استاندار گلستان

شماره۳۳۸۶۶/ت۵۶۶۵۸هـ                               ۱۳۹۸/۳/۲۵

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای هادی حق­شناس

 به عنوان استاندار گلستان

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای هادی حق­شناس به عنوان استاندار گلستان تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری