شناخته شدن روستای نقاب مرکز بخش جوین از توابع شهرستان سبزوار به عنوان شهر و تأسیس شهرداری در محل مذکور

‌شناخته شدن روستای نقاب مرکز بخش جوین از توابع
شهرستان سبزوار به عنوان شهر و تأسیس شهرداری در محل مذکور
1373.02.07 - .3527ت 26 ک - 1373.03.16 - 109
&‌تعاونیها - شهرداری
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1373.2.7 با توجه
به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 24161.3.1.34 مورخ 1372.12.9 وزارت کشور و به
استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری" مصوب - 1362 - تصویب
نمودند:
‌محل روستای نقاب مرکز بخش جوین از توابع شهرستان سبزوار در استان خراسان به عنوان
شهر نقاب شناخته شده و در محل مذکور شهرداری تأسیس شود.
‌تأیید می‌گردد
‌اکبر هاشمی رفسنجانی - رییس جمهور
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1373.3.8 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور