انتصاب آقای سید جلیل سیدزاده به عنوان استاندار تهران

‌انتصاب آقای سید
جلیل سیدزاده به عنوان استاندار تهران
1373.04.19 - .5597ت 142 ه - 1373.04.21 - 412
&‌تعاونیها
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373.4.19 بنا به پیشنهاد شماره .1796‌و1. مورخ
1373.4.19 وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده "‌قانون راجع به‌حذف عبارت
فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور"
- مصوب 1360 - تصویب نمود:
‌آقای سید جلیل سیدزاده به عنوان استاندار تهران منصوب گردد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور