انتصاب آقای مرتضی بانک به عنوان استاندار کرمان

‌انتصاب آقای مرتضی بانک
به عنوان استاندار کرمان
1373.04.19 - .5596ت 146 ه - 1373.04.21 - 413
&‌تعاونیها
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373.4.19 بنا به پیشنهاد شماره .1800‌و1. مورخ
1373.4.19 وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده "‌قانون راجع به‌حذف عبارت
فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور"
- مصوب 1360 - تصویب نمود:
‌آقای مرتضی بانک به عنوان استاندار کرمان منصوب گردد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور