انتصاب آقای عبدالله کوپایی به عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری

‌انتصاب
آقای عبدالله کوپایی به عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری
1373.05.05 - .6815ت 166 ه - 1373.05.10 - 455
&‌تعاونیها
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373.5.5 بنا به پیشنهاد شماره .1830‌و1. مورخ 1373.5.2
وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده "‌قانون راجع به‌حذف عبارت فرمان
همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور" - مصوب
1360 - تصویب نمود:
‌آقای عبدالله کوپایی به عنوان استاندار چهار محال و بختیاری منصوب گردد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور