انتصاب آقای غلامعباس زایری به عنوان استاندار هرمزگان

‌انتصاب آقای
غلامعباس زایری به عنوان استاندار هرمزگان
1373.05.09 - .7095ت 182 ه - 1373.05.12 - 482
&‌تعاونیها
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373.5.9 بنا به پیشنهاد شماره .1840‌و1. مورخ 1373.5.9
وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده "‌قانون راجع به‌حذف عبارت فرمان
همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور" - مصوب
1360 - تصویب نمود:
‌آقای غلامعباس زایری به عنوان استاندار هرمزگان منصوب شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور