ایجاد و تأسیس شهرستان چالوس به مرکزیت شهر چالوس در تابعیت استان مازندران

‌ایجاد و تأسیس شهرستان چالوس به مرکزیت شهر چالوس در تابعیت استان مازندران
1375.07.15 - .8445ت17024ک - 1375.08.06 - 24
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با
توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.4043 مورخ 1375.5.27 وزارت کشور، به
استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - و در اجرای
ماده (7) قانون یاد شده تصویب نمودند:
‌شهرستان چالوس به مرکزیت شهر چالوس از ترکیب بخش‌های زیر در تابعیت استان
مازندران ایجاد و تأسیس شود.
‌الف - بخش مرکزی به مرکزیت شهر چالوس شامل دهستانهای کلارستاق غربی - کلارستاق
شرقی.
ب - بخش کلاردشت به مرکزیت شهر کلاردشت شامل دهستانهای کلاردشت - کوهستان - بیرون
بشم این تصویب‌نامه در تاریخ 1375.8.1 به تأیید مقام‌محترم ریاست جمهوری رسیده
است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور