تبدیل روستای دمق تابع شهرستان رزن به شهر دمق

‌تبدیل روستای دمق تابع
شهرستان رزن به شهر دمق
1375.09.18 - .121344ت17173ک - 1375.10.15 - 169
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با
توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.6651 مورخ 1375.7.1 وزارت کشور و به
استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب 1362 و در اجرای ماده
(4) قانون یاد شده و تبصره‌های الحاقی به آن تصویب نمودند:
‌روستای دمق مرکز بخش سردرود تابع شهرستان رزن به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر
دمق شناخته شود.
‌تأیید می‌گردد
‌اکبر هاشمی رفسنجانی - رییس جمهور
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1375.10.05 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور