تبدیل روستای لاهرود مرکز بخش لاهرود تابع شهرستان مشکین شهر به شهر لاهرود

‌تبدیل روستای لاهرود مرکز بخش لاهرود تابع شهرستان مشکین‌شهر به شهر لاهرود
1375.12.05 - .122398ت17344ک - 1375.12.22 - 396
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.5 با
توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.8151 مورخ 1375.8.6 وزارت کشور و به
استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - و در اجرای
ماده (4) قانون یاد شده و تبصره‌های الحاقی به آن تصویب نمودند:
‌روستای لاهرود مرکز بخش لاهرود تابع شهرستان مشگین‌شهر در استان اردبیل به شهر
تبدیل شده و به عنوان شهر لاهرود شناخته شود.
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1375.12.16 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور