تبدلی و شناخته شدن روستای رضی تابع شهرستان مشگین شهر به عنوان شهررضی

‌تبدلی و شناخته‌شدن روستای رضی تابع شهرستان مشگین‌شهر به عنوان شهررضی
1375.12.05 - .122399ت17342ک - 1375.12.22 - 397
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.5 با
توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.8145 مورخ 1375.8.6 وزارت کشور و به
استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب 1362 و در اجرای ماده
(4) قانون یاد شده و تبصره‌های الحاقی به آن تصویب نمودند:
‌روستای رضی مرکز بخش ارشق تابع شهرستان مشگین‌شهر در استان اردبیل به شهر تبدیل
شده و به عنوان شهر رضی شناخته شود.
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1375.12.16 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور