اصلاحات تقسیمات کشوری در محدوده استان مرکزی

‌اصلاحات تقسیمات کشوری در
محدوده استان مرکزی
1375.12.05 - .12491ت17345ک - 1375.12.22 - 398
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.5 با
توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.8153 مورخ 1375.8.6 وزارت کشور و به
استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب 1362 و در اجرای مواد
(3) و (6) قانون یاد شده و ماده (19) آیین‌نامه اجرایی آن تصویب نموند:
‌اصلاحات زیر در محدوده استان مرکزی انجام شود:
‌الف - شهرستان اراک
1 - روستاهای جاورسیان و خانقا از توابع دهستان جاورسیان بخش خندان به شهرستان
اراک در یکدیگر ادغام شده و به نام روستای جاوریان نامیده شود.
2 - روستاهای یساول و سوسن‌آباد از دهستان ساروق بخش مرکزی شهرستان اراک منتزع شده
و به دهستان اسفندان بخش و فس اراک ملحق شود.
ب - شهرستان خمین
1 - بخش کمره از ترکیب دهستانهای خرم‌دشت و چهارچشمه و به مرکزیت روستای
قورچی‌باشی در تابعیت شهرستان خمین ایجاد و تأسیس شود.
ج - شهرستان سربند
1 - بخش ذالیان از ترکیب دهستانهای پل دوآب - نهرمیان - ذالیان به مرکزیت روستای
توره در تابعیت شهرستان سربند ایجاد و تأسیس شود.
‌روستای مرکز بخش تابع شهرستان در استان به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر شناخته
شود.
2 - دهستان کوهسار به مرکزیت، روستای حاجی‌آباد در تابعیت بخش مرکزی و مطابق نقشه
1.250000 پیوست که به مهر هیأت دولت ممهور گردیده است،‌مشتمل بر روستاها، مزارع و
مکانهای زیر ایجاد و تأسیس شود.
1 - حاجی‌آباد، 2 - آلادین، 3 - خورجینا، 4 - نظام‌آباد، 5 - چاله‌زنگدر، 6 -
کرکول، 7 - زارع، 8 - کولی، 9 - حسین‌آباد، 10 - نوری، 11 - اکبری، 12 -‌احمدی، 13
- میرزایی، 14 - حسین‌آباد، 15 - جاسا، 16 - قربانی، 17 - جمشید، 18 - محمودآباد،
19 - باغ، 20 - باغ نظر، 21 - موتورآب، 22 - کپر، 23- احمدی، 24 - باغ، 25 -
چهارحوض، 26 - قلمستان، 27 - وسط، 28 - زنگدر، 29 - موتورآب رضایی، 30 - موتورآب
ملکی، 31 - موتورآب کاظمی، 32- موتورآب میرزایی، 33 - موتورآب فتحی، 34 - موتورآب
قربانی، 35 - باغها، 36 - باغهای محلی طاد، 37 - کهریز، 38 - رودخانه، 39 -
جلال‌آباد، 40 -‌موتورآب جعفری، 41 - عبدی، 42 - باغ، 43 - احمدآباد، 44 - کهریز
وسط، 45 - غنی، 46 - قل‌قلعه، 47 - حسن، 48 - ول، 49 - ده احمد، 50 - سرخا،51 -
موتورآب اسکندری، 52 - باغها، 53 - شرف‌آباد، 54 - مزرعه نیزار، 55 - تمپلی، 56 -
سردشت، 57 - دوقلو، 58 - قاقان، 59 - موتورآب درویش، 60- موتورآب عبدی، 61 -
کنهار، 62 - آقداش، 63 - بابامراد، 64 - کلاه‌جوب، 65 - لایک له‌بلاغی، 66 -
قره‌یال، 67 - ذکل بی‌سیم، 68 - ساختمان دکل‌بی‌سیم، 69 - تخمار، 70 - جوب تخمار،
71 - دره علی‌بلاغی، 72 -
جوب بالا، 73 - جوب وسط، 74 - موتورآب حاج امیر، 75 - موتورآب حاج بداله، 76-
امام‌زاده، 77 - گورچک، 78 - مزرعه دره مطبخ، 79 - گردنگاه، 80 - امام‌زاده، 81 -
موتورآب حاج سیف‌اله، 82 - موتورآب حاج امیر، 83 - موتورآب‌حاج یداله، 84 -
امام‌زاده، 85 - ارتلق قبا، 86 - حسین‌گلی، 87 - قاراگل، 88 - میلاخور، 89 -
یارلقان، 90 - محمدباقر، 91 - وناوی، 92 - آب فورلی، 93 -‌قهرخان، 94 - علی‌آباد،
95 - چشمه نجف، 96 - موتور قسامی، 97 - چقاپهنه، 98 - موتورآب عزت، 99 - موتورآب
میرزایی، 100 - موتورآب حسن، 101- موتورآب
ب - شهرستان ساوه
1 - روستای چهارحد - آقبلاغ - احمدآباد از بخش نوبران منتزع شده و به دهستان دوزج
بخش خرقان شهرستان ساوه ملحق شود.
2 - روستای پیغمبر - ده‌آقا - نشوه از دهستان خشکه‌رود بخش زرند منتزع شده و به
دهستان شاهسون‌کندی بخش مرکزی شهرستان ساوه ملحق شود.
3 - روستای ینگی کنداز دهستان علیشار بخش خرقان منتزع شده و به دهستان دوزج بخش
خرقان ملحق شود.
ه - مزارع مرگه علیا و مرگه سفلی از بخش خجلستان قم مجزا شده و به بخش مرکزی
شهرستان تفرش ملحق شود.
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1375.12.16 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
>‌نقشه: تصویب‌نامه‌ها 1375 - جلد 2 - صفحه 400<