اعطای نشان دولتی درجه یکم دانش به آقای ابوالقاسم گرجی

‌اعطای نشان دولتی
درجه یکم دانش به آقای ابوالقاسم گرجی
1375.02.05 - .50704ت17185ک - 1375.07.24 - 106
&‌فرهنگ و هنر
&‌ریاست جمهوری - دفتر اعطای نشانهای دولتی
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون ارزیابی و تصویب نشانهای دولتی در جلسه مورخ 1375.2.5
با توجه به اختیار تفویض هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه‌شماره .37279ت201ه مورخ
1373.5.25) و در اجرای آیین‌نامه اعطای نشانهای دولتی (‌موضوع تصویب‌نامه شماره
.12334ت 335ه مورخ 1369.8.30)‌تصویب نمودند:
‌با تأیید مقام محترم ریاست جمهوری نشان دولتی "‌درجه یکم دانش" به آقای ابوالقاسم
گرجی اعطا شود.
‌تأیید می‌گردد
‌اکبر هاشمی رفسنجانی - رییس جمهور
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1375.7.15 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور