اجازه تأسیس شرکت تجاری در کشور اتریش به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

‌اجازه تأسیس شرکت تجاری در کشور اتریش به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
1375.03.02 - .2084ت16638ه - 1375.03.16 - 172
&‌سازمانهای دولتی
&‌وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.3.2 بنا به پیشنهاد شماره 160.121.39.553 مورخ
1375.2.29 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران و به استناد
بند "‌ز" تبصره (2) قانون بودجه سال 1375 کل کشور تصویب نمود:
‌وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است مستقیماً یا توسط شرکتهای وابسته به
آن وزارت با رعایت مفاد بند "‌ز" تبصره (2) قانون بودجه سال 1375‌کل کشور، نسبت به
تأسیس شرکت تجاری در کشور اتریش اقدام نماید.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور