تبدیل روستای افوس تابع شهرستان فریدن به شهر

‌تبدیل روستای افوس تابع
شهرستان فریدن به شهر
1375.03.13 - .3383ت15866ک - 1375.04.04 - 207
&؟؟
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با
توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.9217 مورخ 1374.8.15 وزارت کشور و به
استناد ماده (13) قانون تاریخ و ضوابط‌تقسیمات کشوی - مصوب 1362 - و در اجرای ماده
(4) قانون یاد شده و تبصره‌های الحاقی به آن تصویب نمودند:
‌روستای افوس مرکز دهستان گرجی بخش بویین و میاندشت تابع شهرستان فریدن در استان
اصفهان به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر افوس شناخته شود.
‌تأیید می‌گردد
‌اکبر هاشمی رفسنجانی - رییس جمهور
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1375.3.28 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور