انتصاب آقای عبداله کوپایی به عنوان استاندار خراسان

‌انتصاب آقای عبداله
کوپایی به عنوان استاندار خراسان
1375.05.03 - .4716ت16779ه - 1375.05.07 - 367
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.5.3 بنا به پیشنهاد .3486‌و1. مورخ 1375.5.2 وزارت
کشور رو به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف‌عبارت فرمان همایونی در
قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور - مصوب 1360 -
تصویب نمود:
‌آقای عبدالله کوپایی به عنوان استاندار خراسان مصوب شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور