دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۳۰۱۲۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان»

شماره۹۰۰۰/۳۳۷۳۱/۱۰۰                               ۱۳۹۸/۴/۱۱

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۳۰۱۲۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۳۰۱۲۳/۱۰۰                                ۱۳۹۸/۴/۲

دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان

   در اجرای تبصره ماده۶ آیین­نامه­ اجرایی مراقبت­های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰، «دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» به شرح مواد آتی است .

ماده۱ـ­ معانی واژگان و اصطلاحات به­کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف.­ سازمان: سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛

ب.­ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

پ. آیین­نامه: آیین­نامه­ اجرایی مراقبت­های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰؛

ت. مرکز مراقبت: مرکز مراقبت الکترونیکی موضوع بند پ ماده ۱ آیین­نامه؛

ث. واحد مراقبت مرکزی: یکی از واحدهای مراقبت کشور است که به صورت مرکزی کلیه زندانیان کشور را تحت نظارت قرار می­دهد .

ج. طرح: طرح واگذاری تأمین تجهیزات و سامانه­ها و راه­اندازی فنی مراقبت الکترونیکی؛

چ. مجری: شخص حقوقی حقوق خصوصی اجراکننده­ طرح؛

ح. مددجو: افراد تحت نظارت سامانه­های الکترونیکی موضوع ماده ۲ آیین­نامه.

ماده۲ـ­ قرارداد واگذاری طرح بین مرکز ، سازمان و مجری منعقد می­شود. مرکز و سازمان موظف است قرارداد را به نحوی تنظیم کند که شرایط حاکم بر مراقبت الکترونیکی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و آیین­نامه رعایت گردد.

ماده۳ـ­ مجری باید از لحاظ فنی و حفاظتی واجد شرایط زیر باشد:

الف.­ دارای مجوز نظام صنفی رایانه­ای؛

ب.­ دارای توان مالی کافی برای اجرای طرح به تشخیص مرکز و سازمان؛

پ. دارای رتبه انفورماتیک مرتبط با موضوع؛

ت.­ تأیید صلاحیت از سوی حفاظت و اطلاعات سازمان .

ماده۴ـ­ مجری موظف است پابندهای الکترونیکی به­کار گرفته شده در این طرح و امکانات لازم برای نظارت الکترونیکی بر مددجو را جهت اجرای مراقبت­های الکترونیکی در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده۵ ـ­ مجری موظف است خدمات آموزش فنی نحوه بهره­برداری از سامانه و تجهیزات را به سازمان ارائه کند.

ماده۶ ـ­ مجری موظف است سازوکارهای امنیتی لازم برای سامانه را به­گونه­ای طراحی کند که حریم خصوصی مددجویان محفوظ باشد و اطلاعات مربوط به رصد مددجویان منتشر نگردد.

ماده۷ـ­ به منظور توسعه طرح، مجری موظف است ۵ درصد از تعرفه دریافتی را تحت نظارت سازمان برای تجهیز اتاقهای مراقبت و حمایت از حسن اجرای فعالیت­های مراقبتی و نظارتی و خدمات آموزش فنی و حقوقی هزینه کند.

ماده۸ ـ­ واحد مراقبت مرکزی تحت نظارت سازمان و با مساعدت مرکز تأسیس می­گردد. در هر یک از استان­ها که سازمان در آن استان اعلام آمادگی کند پس از تأمین فضای مناسب از طرف سازمان، مرکز موظف است نسبت به فراهم­آوری مقدمات لازم جهت راه­اندازی شبکه واحد مراقبت و تحویل آن به اداره کل مربوط اقدام نماید.

ماده۹ـ نظارت بر تجهیزات مراقبت الکترونیکی، نصب و فک آن­ها بر عهده سازمان است.

ماده۱۰ـ­ تعرفه بهره­برداری از پابند و میزان سقف وثیقه و هزینه تعویض و نصب آن به شرح زیر است که به پیشنهاد مرکز و سازمان و با تصویب رئیس قوه قضاییه در هر سه سال قابل تعدیل است.

۱ـ تعرفه­های استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی
	

به ازای هر روز ۱۰۰/۰۰۰ ریال

۲ـ­ میزان وثیقه پابند
	

-­ پابند ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

-­ حبس خانگی ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۳ـ­ هزینه تجهیزات نصب و تعویض
	

۸۰۰/۰۰۰ ریال

تبصره۱ـ­ در مدت مرخصی هزینه استفاده روزانه از مددجو اخذ نمی­گردد.

تبصره۲ـ­ هزینه استفاده از پابند الکترونیک، ابتدای هر ماه به حسابی که مرکز مراقبت مشخص می­کند واریز می­شود.

تبصره۳ـ­ با احتساب مبلغ نصب اولیه، هزینه ماه اول نباید از ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر باشد.

ماده۱۱ـ­ این دستورالعمل به پیشنهاد سازمان با همکاری مرکز در ۱۱ ماده و ۳ تبصره تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید .

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی