ادغام روستاهای داریان و دیندارلو از توابع شهرستان شیراز در استان فارس به صورت تجمیع و تبدیل آنها به شهر داریان

‌ادغام روستاهای داریان و دیندارلو از
توابع شهرستان شیراز در استان فارس به صورت تجمیع و تبدیل آنها به شهر داریان
1376.02.07 - - - 127
‌شماره: .53671ت17584ک
‌تاریخ: 1376.3.1
‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1376.2.7 با توجه
به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویبنامه‌شماره .93808ت907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.10396 مورخ 1375.10.2 وزارت کشور، به
استناد ماده (13) قانون‌تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -‌مصوب 1362- و در اجرای
ماده (4) قانون یاد شده و تبصره ‌های الحاقی به آن تصویب نمودند:
‌روستاهای داریان و دیندارلو واقع در دهستان داریان از توابع بخش مرکزی شهرستان
شیراز در استان فارس به صورت تجمیع با هم ادغام و به یک عنصر‌شهری تبدیل شده و به
عنوان شهرداریان شناخته شود.
‌این تصویبنامه در تاریخ 1376.2.24 به تأیید مقام محترم ریاست ‌جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور