اعطای نشان دولتی درجه سوم لیاقت به آقای حسین شهاب الدین

‌اعطای نشان
دولتی درجه سوم لیاقت به آقای حسین شهاب‌الدین
1375.05.24 - .50703ت17187ک - 1375.07.24 - 548
&‌فرهنگ و هنر
&‌ریاست جمهوری - دفتر اعطای نشانهای دولتی
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون ارزیابی و تصویب نشانهای دولت در جلسه مورخ 1375.5.24
با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه‌شماره .37279ت 201 ه
مورخ 1373.5.25) و در اجرای آیین‌نامه اعطای نشان‌های دولتی (‌موضوع تصویب‌نامه
شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصویب نمودند:
‌با تأیید مقام محترم ریاست جمهوری نشان دولتی "‌درجه سوم لیاقت" به آقای حسین
شهاب‌الدین اعطا شود.
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1375.7.15 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور