تبدیل روستای داورزن از توابع شهرستان سبزوار به شهر داورزن

‌تبدیل روستای
داورزن از توابع شهرستان سبزوار به شهر داورزن
1375.06.07 - .7039ت16938ک - 1375.07.01 - 621
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.7 با توجه
به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.4106 مورخ 1375.5.3 وزارت کشور، در اجرای
ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - و تبصره‌های الحاقی به
آن و به استناد ماده (13) قانون یاد شده تصویب نمودند:
‌روستای داورزن مرکز بخش داورزن تابع شهرستان سبزوار در استان خراسان به شهر تبدیل
شده و به عنوان شهر داورزن شناخته شود.
‌تأیید می‌گردد
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1375.6.26 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور