تصویب مواردی در خصوص انتقال مأموریت کارکنان رسمی دستگاه ها به دفتر مقام معظم رهبری و بالعکس و احتساب سوابق خدمت کارکنان دفتر یاد شده و کارکنان سابق بیت حضرت امام خمینی ( ره)

‌تصویب مواردی در خصوص انتقال مأموریت کارکنان رسمی
دستگاه‌ها به دفتر مقام معظم رهبری و بالعکس و‌احتساب سوابق خدمت کارکنان دفتر یاد
شده و کارکنان سابق بیت حضرت امام خمینی (‌ره)
1376.03.25 - - - 302
‌شماره: .57718ت17699‌ه‍
‌تاریخ: 1376.3.27
‌دفتر مقام معظم رهبری ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.3.25 با توجه به متن مورد موافقت مقام معظم رهبری
در خصوص انتقال و مأموریت کارکنان دستگاهها‌به دفتر معظم‌له و بالعکس و احتساب
سوابق خدمت کارکنان دفتر یاد شده و کارکنان سابق بیت حضرت امام خمینی (‌ره) ـ
موضوع نامه شماره1.12910 مورخ 1375.9.28 دفتر مقام معظم رهبریـ تصویب نمود:
1 ـ مأموریت و انتقال کارکنان رسمی، ثابت و عناوین مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و
شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و‌دستگاههایی که شمول قانون نسبت به آنها
مستلزم ذکر نام است، همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و نیروهای
مسلح‌جمهوری اسلامی ایران به دفتر مقام معظم رهبری و بالعکس با درخواست دستگاه
مقصد (‌متقاضی) و موافقت دستگاه مبدأ مجاز است.
2 ـ سوابق خدمت کارکنانی که قبل از اشتغال در دفتر مقام معظم رهبری در بیت حضرت
امام‌خمینی(‌ره) اشتغال به کار داشته‌اند، همچنین‌سوابق خدمت انجام شده در دستگاه
مبدأ، توسط دستگاه مقصد از هر لحاظ به عنوان سابقه خدمت قابل قبول محسوب می‌شود.
3 ـ انتقال کسور بیمه و بازنشستگی کارکنانی که انتقال می‌یابند از صندوق دستگاه
مبدأ به صندوق دستگاه مقصد مجاز است.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور