تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ سیصد میلیون ریال به منظور کمک به فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

‌تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ سیصد میلیون ریال به منظور کمک به
فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی مرکز‌تحقیقات میکروب‌شناسی بالینی به دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی
1376.03.25 - - - 303
‌شماره: .57720ت18182‌ه‍
‌تاریخ: 1376.3.27
‌سازمان برنامه و بودجه
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.3.25 بنا به پیشنهاد شماره .3021ش-102.1566 مورخ
1376.3.25 سازمان برنامه و بودجه و به‌استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور
-‌مصوب 1366- تصویب نمود:
‌مبلغ سیصد میلیون (300.000.000)‌ریال از محل اعتبار ردیف 503001 (‌هزینه ‌های پیش
‌بینی نشده) قانون بودجه سال 1376 کل کشور، به‌منظور کمک به فعالیتهای تحقیقاتی و
پژوهشی «‌مرکز تحقیقات میکروب ‌شناسی بالینی» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-
درمانی استان‌فارس، به سر جمع اعتبارات جاری مصوب سال 1376 برنامه تحقیقات
دانشگاهی دانشگاه یاد شده اضافه می‌شود، تا برای انجام فعالیتهای مذکور،‌برابر
مقررات به مصرف برسد.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور