تعیین سهم استانها و زیربخش های حوزه وظایف وزارتخانه های کشاورزی، جهاد سازندگی، تعاون و صنایع موضوع ماده (20) آیین نامه اجرایی تبصره (3) بودجه سال 1376

‌تعیین سهم استانها و زیربخش‌های حوزه وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد
سازندگی، تعاون و صنایع‌موضوع ماده (20) آیین نامه اجرایی تبصره (3) بودجه سال
1376
1376.03.25 - - - 303
‌شماره: .56382ت18167‌ه‍
‌تاریخ: 1376.3.28
‌سازمان برنامه و بودجه
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.3.25 بنا به پیشنهاد شماره 556ـ1243.80ـ102‌مورخ
1376.3.12 سازمان برنامه و بودجه و به استناد‌بند"ب" تبصره(4) قانون بودجه سال
1376 کل کشور، تصویب نمود:
‌سهم استانها و زیر بخشهای حوزه وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، تعاون
و صنایع، موضوع ماده(20) آیین‌نامه اجرایی‌تبصره(4) قانون بودجه سال 1376 کل کشور
(‌تصویبنامه شماره .50445ت 17846‌هـ مورخ 1376.1.16) به شرح جداول پیوست تعیین
می‌شود.
‌هر گونه جابجایی و تغییرات احتمالی در ارقام جداول یاد شده در صورت لزوم، توسط
وزارتخانه‌های ذی‌ربط (‌ مشروط بر آنکه در ارقام سهم هر‌وزارتخانه مندرج در جدول
توزیع اعتبارات موضوع ماده(2) آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده تغییری ایجاد نکند)
به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد‌می‌شود تاپس از هماهنگی توسط سازمان برنامه و
بودجه، برای یک بار و حداکثر تا پایان به من سال 1376 به اطلاع بانک مرکزی جمهوری
اسلامی‌ایران برسد.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور

‌جدول( ) سهم استانها از تسهیلات تبصره (4) قانون بودجه سال 1376 کل کشور
(‌بخش سرمایه در گردش و توزیع نهاده ‌های فرش)
‌ارقام به میلیون ریال
‌وزارت جهاد سازندگی ‌وزارت کشاورزی
‌ردیف ‌استان ‌سرمایه در گردش ‌نهاده ‌های فرش ‌سرمایه در گردش
‌قرض‌الحسنه ‌سایر منابع ‌جمع ‌قرض‌الحسنه ‌سایر منابع ‌جمع ‌قرض‌الحسنه ‌سایر
منابع ‌جمع
1 ‌آذربایجان شرقی 1434 2691 4125 707 5702 6409 6650 7100 13750
2 ‌آذربایجان غربی 1976 3301 5277 850 6917 7767 6910 5900 12810
3 ‌اصفهان 1119 2500 3619 1955 15787 17742 7700 8250 16050
4 ‌اردبیل 1177 1275 2452 425 3256 3681 4140 3250 7390
5 ‌ایلام 1220 992 2212 209 1514 1723 3370 3480 6850
6 ‌بوشهر 2400 4350 6750 163 1162 1325 2180 3370 5550
7 ‌تهران 1258 2557 3815 551 4453 5004 3320 5750 9070
8 ‌چهارمحال و بختیاری 1672 1551 3223 570 4611 5181 3410 3570 6980
9 ‌خراسان 2032 2542 5574 1794 14555 16349 17930 19970 37900
10 ‌خوزستان 3422 4665 8087 146 1197 1343 5250 3050 8300
11 ‌زنجان 265 825 1090 442 3590 4032 3650 4340 7990
12 ‌سمنان 773 900 1673 502 4048 4550 2940 2800 5740
13 ‌سیستان و بلوچستان 1712 991 2703 111 722 833 3720 400 4120
14 ‌فارس 3124 3298 6422 1377 11088 12465 10950 14250 25200
15 ‌قزوین 173 572 745 153 1214 1367 2250 2030 4280
16 ‌قم 171 375 546 423 3238 3631 1350 1640 2990
17 ‌کردستان 298 1115 1413 638 5139 5777 4610 4150 8760
18 ‌کرمان 2156 1882 4038 780 6301 7081 5640 5900 11540
19 ‌کرمانشاه 1210 1286 2496 748 6037 6785 5850 5650 11500
20 ‌کهکیلویه و بویراحمد 1767 1023 2790 73 581 654 2690 2370 5060
21 ‌گیلان 2543 5765 8308 238 1742 1980 5300 10510 15810
22 ‌لرستان 2139 2182 4321 719 5667 6386 4550 5650 10200
23 ‌مازندران 2840 6590 9430 340 2570 2910 8070 13850 21920
24 ‌مرکزی 660 1151 1811 729 5878 6607 4350 5680 10030
25 ‌هرمزگان 858 2040 2898 65 510 575 2230 3740 5970
26 ‌همدان 638 1330 1968 850 5861 6711 5470 8770 14240
27 ‌یزد 248 701 949 857 6917 7774 3260 5490 8750
28 ‌گرگان و گنبد 715 1200 1915 587 4734 5321 3290 7370 10660
29 ‌جیرفت 1260 1520 2780
30 ‌ذخیره - 850 850 0 1008 1008 17710 20100 37810
31 ‌اتحادیه بازرگانی ‌شرکتهای ‌تعاونی - - - - 40000 40000
‌تولید کنندگان فرش دستی ایران
32 ‌اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی
‌تولیدکنندگان فرش دستباف ایران
33 ‌اتحادیه‌های مرکزی تعاونیهای
‌صیادی ‌و ‌پرورش‌دهندگان ‌ماهی ‌و ‌میگو
34 ‌جمع 40000 61500 101500 17000 176000 193000 160000 190000 350000


‌جدول سهم استانها از تسهیلات تبصره (4) قانون بودجه سال 1376 کل کشور
(‌بخش سرمایه در گردش و توزیع نهاده ‌های فرش)
‌وزارت تعاون
‌ردیف ‌استان ‌نهاده‌های فرش ‌سرمایه در گردش
‌قرض‌الحسنه ‌سایر منابع ‌جمع ‌قرض‌الحسنه ‌سایر منابع ‌جمع
1 ‌آذربایجان ‌شرقی 90 3200 3290 100 300 400
2 ‌آذربایجان ‌غربی 63 2271 2334 125 375 500
3 ‌اصفهان 154 5449 5603 170 500 670
4 ‌اردبیل 15 525 540 150 450 600
5 ‌ایلام 7 253 260 160 400 560
6 ‌بوشهر 10 340 350 250 600 850
7 ‌تهران 94 3315 3409 200 930 1130
8 ‌چهارمحال و بختیاری 20 980 1000 50 150 200
9 ‌خراسان 84 3031 3115 400 1600 2000
10 ‌خوزستان 5 345 350 400 940 1340
11 ‌زنجان 5 245 250 120 360 480
12 ‌سمنان 5 188 193 150 600 750
13 ‌سیستان و بلوچستان 4 172 176 450 1350 1800
14 ‌فارس 98 3534 3632 130 400 530
15 ‌قزوین 0 170 170 75 225 300
16 ‌قم 12 418 430 50 150 200
17 ‌کرمانشاه 50 2450 2500 200 600 800
18 ‌کردستان 100 5050 5150 200 560 760
19 ‌کرمان 40 1660 1700 500 1800 2300
20 ‌کهکیلویه و بویراحمد 10 311 321 50 150 200
21 ‌گیلان 5 345 350 500 1500 2000
22 ‌لرستان 30 1170 1200 150 550 700
23 ‌مازندران 30 1370 1400 250 750 1000
24 ‌مرکزی 84 2976 3060 150 450 600
25 ‌هرمزگان 2 198 200 150 450 600
26 ‌همدان 52 1854 1906 100 330 430
27 ‌یزد 24 931 955 150 450 600
28 ‌گرگان و گنبد
29 ‌جیرفت
30 ‌ذخیره 250 4000 4250 920 1080 2000
31 ‌اتحادیه بازرگانی شرکتهای تعاونی
‌تولیدکنندگان ‌فرش دستی ایران
32 ‌اتحادیه ‌سراسری ‌شرکتهای ‌تعاونی 657 22249 22906 - - -
‌تولیدکنندگان ‌فرش دستباف ایران
33 ‌اتحادیه‌های مرکزی تعاونیهای - - - 7000 2000 2700
‌صیادی ‌پرورش‌دهندگان ‌ماهی ‌و ‌میگو
34 ‌جمع 2000 69000 71000 7000 20000 27000

‌بخش تهیه، تدارک و توزیع نهاده ‌ها و عوامل تولید کشاورزی(‌ارقام به میلیون
‌ریال)
‌نام دستگاه معرفی ‌کننده ‌دستگاههای استفاده ‌کننده ‌تسهیلات بانکی
‌قرض ‌الحسنه ‌سایر منابع ‌جمع
‌وزارت کشاورزی 1 - اتحادیه ‌های ‌تعاونی ‌روستایی و کشاورزی 9000 116000 125000
2- اتحادیه ‌های ‌تعاونی ‌تولیدی ‌روستایی - 6000 6000
3- شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی 46000 59000 105000
4 - اداره کل پنبه و دانه‌های روغنی 5000 20000 25000
5 - موًً‌سسه ‌تحقیقات ‌و ‌اصلاح‌بذر ‌چغندر قند 2000 4000 6000
6 - شرکت سهامی ‌پرورش ‌کرم ‌ابریشم‌ایران 2000 4000 6000
7 - صندوق پنبه ایران - 20000 20000
8 - ذخیره توزیع ‌نشده 4000 69000 73000
‌جمع سهم وزرات کشاورزی 68000 302000 370000
‌سهم زیر بخشها:
‌وزارت جهاد سازندگی 1- دام و طیور 3355 40745 44100
2 - دامپزشکی 1110 20890 22000
3 - شیلات و آبزیان 2444 38513 40957
4 - جنگل و مراتع 200 1300 1500
5 - امور عشایری 2891 29811 32702
6 - صنایع روستایی 0 4241 4241
7 - ذخیره توزیع ‌نشده 0 1000 1000
‌جمع سهم وزارت جهاد سازندگی 10000 136500 146500
‌وزارت صنایع ‌سهم تولیدکنندگان ‌ادوات ‌و ‌تجهیزات ‌کشاورزی - 20000 20000
‌جمع سهم وزارت صنایع - 20000 20000
‌جمع ‌کل ‌سهم ‌تهیه ‌و ‌تدارک ‌و توزیع‌نهاده‌های 78000 45850 536500
‌کشاورزی
‌توضیح:
1 - از بخش نهاده ‌های کشاورزی سهم وزارت جهاد سازندگی مبلغ 15500 میلیون ‌ریال
کسر و به بخش سرمایه در گردش همان وزارتخانه‌اضافه شده است.
2 - توزیع استانی سهم سایر دستگاههای استفاده ‌کننده از بخش تهیه و تدارک مواد
لازم برای کارگاههای قالی ‌بافی در صورت لزوم با هماهنگی‌سازمان برنامه و بودجه به
بانک مرکزی ارسال خواهد شد.