انتقال واحدهای قدیمی نساجی مستقر در مرکز شهر اصفهان به خارج از بافت شهری به مناطق صنعتی یا شهرکهای صنعتی پیش بینی شده در داخل محدوده پنجاه کیلومتری اصفهان به تأیید وزارت دفاع

‌انتقال واحدهای قدیمی نساجی مستقر در مرکز شهر اصفهان به
خارج از بافت شهری به مناطق صنعتی یا‌شهرکهای صنعتی پیش بینی شده در داخل محدوده
پنجاه کیلومتری اصفهان به تأیید وزارت دفاع
1376.03.25 - - - 308

‌شماره: .55614ت18147‌ه‍
‌تاریخ: 1376.4.1
‌وزارت صنایع
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.3.25 بنا به پیشنهاد شماره 103484 مورخ 1376.3.5
وزارت صنایع و به استناد تبصره ماده واحده‌لایحه قانونی لغو محدودیت ایجاد
کارخانجات و صنایع در داخل شعاع پنجاه (50) کیلومتری اصفهان -‌مصوب 1359- تصویب
نمود:
‌انتقال واحدهای قدیمی نساجی مستقر در مرکز شهر اصفهان، به شرح جدول پیوست، به
خارج از بافت شهری به مناطق صنعتی یا شهرکهای‌صنعتی پیش ‌بینی شده در داخل محدوده
پنجاه (50) کیلومتری اصفهان و تقسیط بدهیهای معوق مالیاتی و تسهیلات بانکی شرکتهای
مزبور در صورت‌شروع به انتقال و بدهی حقوق تأ‌مین اجتماعی کارکنان شرکتهای یاد شده
در صورت انتقال، با تأیید وزارت صنایع، به مدت دو (2) سال با سه (3) سال‌دوره تنفس
مجاز است.
‌وزارت نیرو با اولویت آب و برق واحدهای منتقل ‌شده را تأ‌مین نماید.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور

‌جدول پیشرفت و بدهی کارخانجات نساجی مستقر در شهر اصفهان
(‌ارقام به میلیون ‌ریال)
‌ردیف ‌نام کارخانه ‌محل جدید ‌پیشرفت ‌اقدامات انجام شده ‌میزان ‌بدهی ‌بدهی
‌بدهی
‌فیزیکی ‌کل بدهی ‌بانکها ‌دارایی ‌تأ‌مین
‌اجتماعی
1 ‌شرکت زاینده رود ‌جنب قطب صنعتی اشترجان 60% ‌خرید زمین- دیوارکشی- ساخت 3.607
- 2.566 1.041
‌سالنهای ‌تولید ‌و ‌تأ‌مین ‌ماشین ‌آلات ‌فاز ‌اول
2 ‌شرکت نختاب ‌جنب قطب صنعتی اشترجان 45% ‌خرید زمین-‌دیوارکشی-‌ساخت سالنهای - -
- -
‌تولید،‌انبارها، اداری
3 ‌شرکت‌بافناز ‌کیلومتر 35 ‌جاده ‌تهران 40% ‌خرید ‌زمین-‌دیوارکشی-‌ساختمانهای
6.000 3.000 2.500 500
‌تولید ‌و ‌خریدبخشی از ‌ماشین ‌آلات ‌فاز ‌یک
4 ‌شرکت ‌شهرضای ‌جدید ‌کیلومتر20‌جاده تهران 25% ‌خرید زمین - تأ‌مین انرژی -
خرید 12.200 11.500 550 150
‌ماشین‌آلات فاز اول
5 ‌شرکت ‌نساجی ‌تجارت ‌کیلومتر15 ‌جاده شیراز 10% ‌خرید ‌زمین-‌انجام ‌مطالعات
‌اولیه و ‌تهیه 11.196 9.516 1.222 458
‌نقشه ‌های اجرایی
6 ‌شرکت‌صنایع‌پشم ‌در ‌حال ‌مکان‌یابی ‌می‌باشند 10% ‌خرید ‌زمین-‌انجام ‌مطالعات
‌اولیه و ‌تهیه 4.742 2.739 1.949 54
نقشه ‌های اجرایی
7 ‌شرکت آذر ‌اصفهان ‌در ‌حال مکان‌یابی ‌می‌باشند - ‌انجام مطالعات اولیه 2.040
1.240 500 300
8 ‌شرکت ناهید ‌در حال مکان‌یابی می‌باشند - ‌انجام مطالعات اولیه 2.845 2.265 538
42
9 ‌شرکت ریسباف ‌در ‌حال ‌مکان‌یابی ‌می‌باشند - ‌انجام مطالعات اولیه 6.723 6.600
108 15
10 ‌شرکت شکوه ‌در ‌حال ‌مکان‌یابی ‌می‌باشند - ‌انجام ‌مطالعات اولیه 1.658 790
612 256
11 ‌شرکت پروین ‌در ‌حال مکان‌یابی ‌می‌باشند - ‌انجام ‌مطالعات ‌اولیه 5.049
2.650 2.199 200
12 ‌شرکت سیمین ‌در ‌حال ‌مکان‌یابی ‌می‌باشند - ‌انجام ‌مطالعات ‌اولیه 11.480
8.450 2.540 490
‌جمع 67.540 48.750 15.284 3.506