افزودن بنیاد امور بیماریهای خاص ( خیریه) به فهرست مؤسسات خیریه و عام المنفعه

‌افزودن بنیاد امور بیماریهای خاص (‌خیریه) به فهرست مؤسسات خیریه و عام
المنفعه
1376.03.25 - - - 309
‌شماره: .58134ت18191‌ه‍
‌تاریخ: 1376.4.1
‌وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.3.25 بنا به پیشنهاد شماره 3715 مورخ 1376.3.5
وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره‌بند (10) ماده (37) قانون امور
گمرکی -‌مصوب 1350- تصویب نمود:
‌بنیاد امور بیماریهای خاص(‌خیریه)، به فهرست موًً‌سسات خیریه و عام ‌المنفعه مشمول
بندهای (9) و (10) ماده یاد شده -‌موضوع تصویبنامه‌مورخ 1351.8.15 هیأت وزیران-
افزوده می‌شود.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور