اجازه واگذاری سهام دولتی و متعلق چند شرکت به ایثارگران توسط وزارت صنایع

‌اجازه واگذاری سهام دولتی و متعلق چند شرکت به ایثارگران توسط وزارت صنایع
1376.03.25 - - - 310
‌شماره: .59507ت17448‌ه‍
‌تاریخ: 1376.4.16
‌وزارت صنایع ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.3.25 بنا به پیشنهاد شماره 1014097 مورخ 1375.8.28
وزارت صنایع و تأیید کمیسیون اقتصاد هیأت‌دولت، در اجرای ماده (10) آیین‌نامه
اجرایی قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران
(‌موضوع تصویبنامه شماره.72015ت431‌هـ مورخ 1373.11.29) تصویب نمود:
‌وزارت صنایع (‌سازمان صنایع ملی ایران ) مجاز است به تشخیص وزیر صنایع نسبت به
واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت شرکتهای کنف‌کار، شیراز پلاستیک، حوله لاله،
عمران و آبادی تبریز، گروه صنایع ساختمانی آکام،‌آجر ایلام ، خانه‌های پیش ساخته
ایران ، پخش فرآورده‌های صنایع‌نساجی، چوب اسالم،‌قند ورامین ، کبریت تبریز و
نساجی شهید باهنر از طریق مذاکره به ایثارگران یا از طریق مزایده اقدام نماید.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور