اجازه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت شرکت های کارتن سازی البرز و سرم سازی ثامن از طریق عرضه در بورس اوراق بهادار به وزارت صنایع

‌اجازه واگذاری
سهام دولتی و متعلق به دولت شرکت‌های کارتن سازی البرز و سرم سازی ثامن از طریق
عرضه در‌بورس اوراق بهادار به وزارت صنایع
1376.03.25 - - - 310
‌شماره: .128326ت17448‌ه‍
‌تاریخ: 1376.4.22
‌وزارت صنایع ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.3.25 بنا به پیشنهاد شماره 1014097 مورخ 1375.8.28
وزارت صنایع و تأیید کمیسیون اقتصاد هیأت‌دولت، در اجرای ماده (10) آیین‌نامه
اجرایی قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران
(‌موضوع تصویبنامه شماره.72015ت431‌هـ مورخ 1373.11.29) تصویب نمود:
‌وزارت صنایع (‌سازمان صنایع ملی ایران ) مجاز است ، سهام دولتی و متعلق به دولت
شرکتهای کارتن سازی البرز و سرم سازی ثامن را از‌طریق عرضه در بورس اوراق بهادار
واگذار نماید.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور