تبدیل روستای علی آباد - درازه - شهسواری از توابع بخش مرکزی تابع شهرستان شهریار به شاهدشهر

‌تبدیل روستای علی آباد - درازه - شهسواری از توابع بخش
مرکزی تابع شهرستان شهریار به شاهدشهر
1376.03.25 - - - 311
‌شماره: .54564ت17935ک
‌تاریخ: 1376.4.25
‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی -‌دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1376.3.25 با
توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع‌تصویبنامه شماره .93808ت907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.14646 مورخ 1375.12.28 وزارت کشور، به
استناد ماده(13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -‌ مصوب 1362- و در اجرای
ماده (4) قانون یاد شده و تبصره ‌های الحاقی به آن، تصویب نمودند:
‌روستاهای علی ‌آباد- درازه- شهسواری از توابع بخش مرکزی تابع شهرستان شهریار در
استان تهران با هم ادغام و به شهر تبدیل شده و به‌عنوان شاهدشهر شناخته شود.
‌این تصویبنامه در تاریخ 1376.4.17 به تأیید مقام محترم ریاست ‌جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور