انجام اصلاحات تقسیماتی در استان یزد

‌انجام اصلاحات تقسیماتی در استان
یزد
1376.03.25 - - - 311.
‌شماره: .54565ت17963ک
‌تاریخ: 1376.4.25
‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی -‌دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1376.3.25 با
توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع‌تصویبنامه شماره .93808ت907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.42.187 مورخ 1376.1.10 وزارت کشور، به استناد
ماده (13) قانون‌تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -‌مصوب 1362- و در اجرای ماده (19)
آیین‌نامه اجرایی آن تصویب نمودند:
‌اصلاحات تقسیماتی زیر در استان یزد انجام شود:
‌دهستان چاهک به مرکزیت روستای چاهک مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر در
تابعیت بخش هرات و مروست تابع شهرستان مهریز‌مطابق نقشه 1.250000 پیوست ایجاد و
تأ‌سیس شود:
1 - آغل کوه ‌سفید 2- آغل گوسفندان گل تنگوایرج حیدری 3- اسلام ‌آباد چاه ‌منج 4-
باغ شادی‌سفلی 5- باغ شادی علیا 6- باغ شادی وسطی7- باغ معدن 8- بختیاری 9- تل
پارسی 10- تلمبه ایمانی 11- تلمبه پاکوهی (1) 12- تلمبه پاکوهی (2) 13- تلمبه
پاکوهی میرزا غلامعلی 14-‌تلمبه سربرزی 15- تلمبه شاه میرزابیک 16- تلمبه کمنز حاج
کیومرث و شرکا 17- تلمبه محمدرضا پورقاسم 18- چالمه 19- چاه آزاد 20- چاه‌آسیابی
21- چاه ابوالفضل 22- چاه احمد غلامحسین 23- چاه احمد کیوان 24- چاه احمد ملایی
25- چاه احمدی 26- چاه اسلام ‌آباد کندر 27-‌چاه اصغر ملایی 28- چاه اصغر ملایی(1)
29- چاه امیر آغاز 30- چاه باقرجعفری 31- چاه بنز احمد فرج ‌زاده 32- چاه بنز ده
‌تن حاج عباس ملایی33- چاه بنز کیومرث حیدری 34- چاه بنز هشت ‌تن حاج عباس ملایی
35- چاه بهزاد ضرغامی 36- چاه تل‌گردی 37- چاه جانی ‌کوهی 38- چاه‌جلال کیوان 39-
چاه جت محمد فرج ‌زاده 40- چاه جهانشاه حیدری 41- چاه جهانگیر شکوهی 42- چاه حاج
بهمن حیدری 43- چاه حاج ‌رضا‌علی جعفری 44- چاه حاج ‌عباس زارع خورمیزی 45- چاه
حاج عزیز حسینی 46- چاه حاج عزیز حیدری(1) 47- چاه حاج عزیز حیدری(2) 48-‌چاه حاج
عزیز حیدری
بندعلی 49- چاه حاج عوض بابری 50- چاه حاج حسین احمدزاده 51- چاه حسین بورقی 52-
چاه حسین‌جانی 53- چاه‌حسینی 54- چاه حیدرخاک(‌حیدر خاکسار) 55- چاه خدامراد بابری
56- چاه خورده مالکی 57- چاه خورمیزی 58- چاه درمن 59- چاه درویش‌آزادی 60- چاه
درویش حیدری 61- چاه دکترعلی شریعتی 62-‌چاه دوعلی حیدری 63- چاه رضاخانی 64- چاه
رضاعلیزاده 65- چاه‌رضاقلی‌ملایی 66- چاه‌ریحان‌رستمی(1) 67- چاه ریحان‌رستمی(2)
68- چاه‌زیرباغی 69- چاه سبزعلی‌بقری 70- چاه سبزکوه 71 - چاه سبزکوه‌محمود فرج
‌زاده 72 - چاه سلمان حیدری 73 - چاه سنجد 74 - چاه سهراب حیدری(1) 75 - چاه
سهراب‌حیدری(2) 76- چاه سید جواد حسینی77- چاه سید مهدی طباطبایی 78- چاه شیرخان
حیدری 79- چاه‌سینه‌مرغی 80- چاه‌شاخی 81- چاه‌شرکتی شماره(2) 82- چاه‌شولات 83-
چاه‌شهید فقهیی 84- چاه بشیرجعفری 85- چاه‌شیرخان حیدری 86- چاه‌شیرازیها 87-
چاه‌شبهازحیدری 88- چاه صیاد حیدری 89 - چاه طهمورث‌حیدری 90- چاه عباس‌برادران
91- چاه عباس‌حیدری 92 - چاه عباس ریحانی 93 - چاه عبدالحسین خان جانی 94 - چاه
عزت ‌ا... حیدری 95-‌چاه عسگر حیدری 96 - چاه علی‌ناز رستمی 97 - چاه عمیق آربزی
98 - چاه عمیق شیرع
لی ملایی 99-‌چاه عمیق علی‌چوب ‌تراش 100 - چاه‌عمیق هاشم‌آباد 101- چاه غلامحسین
ریحانی 102 - چاه غلامحسین قره ‌چای 103 - چاه غلامرضا حسینی 104 - چاه غلامرضا
فریدونی 105 -‌چاه غلامرضا نیک ‌بخش 106 - چاه غنچعلی بقری 107 - چاه فخرآباد
ریحان رستمی 108 - چاه فخرآباد علی ‌ناز رستمی 109 - چاهک 110 - چاه‌کلوتی قره
‌چای 111 - چاه کیومرث متوسلی 112 - چاه ولو غلامرضا حیدری 113 - چاه لنده ‌ای 114
- چاه لیلاند احمدآغاز 115 - چاه لیلاند‌حسن ‌آغاز 116 - چاه ماک 117 - چاه محمد
بافتی 118 - چاه محمدبهفر 119 - چاه محمدبهفر(1) 120 - چاه محمد بهفر(2) 121 - چاه
محمد‌حکیم ‌پور 122 - چاه محمد دهقان -123 چاه محمدرضا حیدری 124- چاه محمدرضا
کوهی 125- چاه محمدعلی عسگری(1) 126 - چاه‌محمدعلی عسگری(2) 127 - چاه محمدعلی
عسگری چهل ‌گزی 128 - چاه محمود حکیم ‌پور 129 - چاه محمود خاکسار 130 - چاه مراد
حاصل‌حیدری 131 - چاه مرکز خدمات چاهک 132 - چاه ملایی(2) 133 - چاه مهدی قلی
اکبری 134 - چاه مهدی بقری 135 - چاه محمود قرایی 136- چاه نجف درانی 137 - چاه
نصرت‌ا... حیدری 138 - چاه نعمت حیدری 139 - چاه نوشاد میربهبودی 140 - چاه نیمه
‌عمیق شیر علی ملای
ی 141- چاه نیمه ‌عمیق علی ‌چوب تراش 142 - چاه ولو احمد فرج ‌زاد 143 - چاه ولی
درانی 144 - چاه ولی عصر کندر 145 - چاه هیبتی حاج محمد‌فرج ‌زاده 146 - چاه هفت
دانگی 147 - چاه یک بیکی میرزاغلامعلی 148 - چاه دامداری درویش حیدری 149 - چاه یک
عباس حیدری 150 - چاه‌یک علی حیدری 151 - خیرآباد 152 - سعدویه 153 - شورویه 154 -
شهریاری سفلی 155 - شهریاری علیا 156 - عباس ‌آباد 157 - فیض ‌آباد158 - قنات چاه
منج 159 - قناتو 160 - کندر 161 - گروه چاه احمدزاده 162 - محسن آبادمثقالی 163 -
مزرعه سلیمانی 164 - مزرعه وحدت165 - منبع آب آشامیدنی چاهک 166 - منبع آب
آشامیدنی هاشم ‌آباد -167 هاشم ‌آباد 168 - یحیی ‌آباد.
‌این تصویبنامه در تاریخ 1376.4.17 به تأیید مقام محترم ریاست ‌جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور