تبدیل روستای کشکوئیه تابع شهرستان رفسنجان در استان کرمان به شهر کشکوئیه

‌تبدیل روستای کشکوئیه تابع شهرستان رفسنجان در استان کرمان به شهر کشکوئیه
1376.03.25 - - - 314
‌شماره: .55419ت17939ک
‌تاریخ: 1376.4.25
‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1376.3.25 با
توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع‌تصویبنامه شماره .93808ت907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.42.14623 مورخ 1375.12.28 وزارت کشور، به
استناد ماده (13)‌قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -‌ مصوب 1362- و در اجرای
ماده (7) قانون یاد شده، تصویب نمودند:
‌شهرستان ارسنجان، به مرکزیت شهر ارسنجان از ترکیب بخشهای زیر، در تابعیت استان
فارس ایجاد و تأ‌سیس شود:
1 - بخش مرکزی به مرکزیت شهر ارسنجان، شامل دهستانهای خبریز- شوراب و علی ‌آباد
ملک.
2 - بخش آباده طشک به مرکزیت شهر آباده طشک، شامل دهستانهای آباده طشک و بختگان.
3 - دهستان حنا از تابعیت بخش آباده طشک منتزع و تابع بخش مرکزی شهرستان نی ‌ریز
شود.
‌این تصویبنامه در تاریخ 1376.4.17 به تأیید مقام محترم ریاست ‌جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور