ایجاد و تأسیس شهرستان ارسنجان به مرکزیت شهر ارسنجان در تابعیت فارس

‌ایجاد و تأسیس شهرستان ارسنجان به مرکزیت شهر ارسنجان در تابعیت فارس
1376.03.25 - - - 314
‌شماره: .55356ت17948ک
‌تاریخ: 1376.4.25
‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1376.3.25 با
توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع‌تصویبنامه شماره .93808ت907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.42.131 مورخ 1376.1.9 وزارت کشور، به استناد
ماده (13) قانون‌تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -‌مصوب 1362- و در اجرای ماده (4)
قانون یاد شده و تبصره ‌های الحاقی به آن تصویب نمودند:
‌روستای کشکوئیه مرکز بخش کشکوئیه تابع شهرستان رفسنجان در استان کرمان به شهر
تبدیل شده و به عنوان شهر کشکوئیه شناخته شود.
‌این تصویبنامه در تاریخ 1376.4.17 به تأیید مقام محترم ریاست ‌جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور