تغییرات تقسیمات کشوری در استان مازندران

‌تغییرات تقسیمات کشوری در استان
مازندران
1376.03.25 - - - 315
‌شماره: .55582ت17981ک
‌تاریخ: 1376.4.25
‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1376.3.25 با
توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع‌تصویبنامه شماره .93808ت907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.275 مورخ 1376.1.10 وزارت کشور، به
استناد ماده (13)‌قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -‌ مصوب 1362- و در اجرای
مواد (3) و (6) قانون یاد شده تصویب نمودند:
‌تغییرات زیر در استان مازندران انجام شود:
‌الف - شهرستان ساری
1 - روستاها، مزارع و مکانهای مقام، دین توران، دریک، دیوکتی از دهستان رودپی
منتزع و به دهستان مذکوره بخش مرکزی ساری، ملحق‌شوند.
2 - مرکز دهستان رودپی از روستای آکند به روستای فیروزکنده منتقل شود و نام آن، به
دهستان رودپی جنوبی تغییر یابد.
3 - دهستان رودپی شمالی به مرکزیت روستای فرح ‌آباد، مشتمل بر روستاها، مزارع و
مکانهای زیر، در تابعیت بخش مرکزی شهرستان ساری،‌مطابق نقشه 1.250000 پیوست ایجاد
و تأ‌سیس شود:
‌آبمال، اسفندان، اسلام ‌ده، پنبه چوله ‌بالا، پنبه چوله پایین، حمیدآباد، جره
‌سر، فرح ‌آباد، دازمیرکنده، سوته، شریف ‌آباد، شیرین ‌بول، طاهرآباد،‌طوقدار،
قاجارخیل، کردخیل، کلمر، گرجی ‌پل، موزی ‌باغ، نبی ‌آباد، ولی ‌آباد، گلخانه،
کارخانه چسب ‌سازی، دانشکده پزشکی، کارخانه کولرسازی،‌امامزاده موسی، امامزاده
قاسم، شرکت تعاونی فردوس، انبار مرکزی صنایع چوب، کارگاه پرورش جوجه، شرکت تفلون
شمال، مرغداری، پلاژ دارایی،‌پلاژ سازمان جنگلها، پلاژ جهاد سازندگی، پلاژ وزارت
امور خارجه، پلاژ وزارت کشور، پلاژ برق منطقه ‌ای مازندران، پلا ژ راه ‌آهن، پلاژ
دادگستری، پلاژ‌معلولین، پلاژ ناحیه انتظامی، پلاژ بهداری، پلاژ ارتش، پلاژ
هوانیروز، استراحتگاه ساحلی فولاد ایران، اردوگاه معتادین، کارگاه چوب ‌بری بنیاد،
مرکز‌آموزش شهید کچویی، اردوگاه تفریحی جوانه ‌های خزرآباد، شرکت تعاونی پلاستیک
‌ساز، پلاژ وزارت راه و ترابری، مرکز تربیت ‌معلم، مزرعه‌نفت ‌چال، سازمان زراعی
مهدشت، چفت ‌سر.
ب - شهرستان بابل
1 - روستاها، مزراع و مکانهای دارکاشت، هلیدشت، فولادکلا، انارستان، بالاگنج
افروز، شاهرضا گاوزن محله و طلوت از دهستان گنج ‌افزوز‌منتزع و به دهستان بابل
‌کنار بخش مرکزی شهرستان بابل ملحق شوند.
2 - دهستان درازکلا به مرکزیت روستای درازکلا، مشتمل بر روستاها، مزراع و مکانهای
زیر در بخش مرکزی شهرستان بابل مطابق نقشه1.250000 پیوست ایجاد و تأ‌سیس شود:
‌هلیخال، کریکلا، ازارسی بابل کنار، بالفکاغربی، درازکلا، کبریاکلا، ممرزن،
امیرکلا، خواجه ‌کلا، کاردرکلا، یکشوب، تیرکن، ریگ ‌چشمه،‌مس ‌دره، جاجن، ازارون،
بی ‌نماز، میان تالارحسینی، لمارون، سفیدهلوم، میان ‌خال، ازارسی نعمت ‌اله،
ازارسی شعبانعلی، نوکجار، نورمحمد بتارشی.
3 - بخش بابل ‌کنار به مرکزیت روستای مرزی کلا، مرکب از دهستان بابل ‌کنار و
درازکلا در تابعیت شهرستان بابل ایجاد و تأ‌سیس شود.
4 - بخش لاله ‌آباد به مرکزیت روستای زرگر محله، مرکب از دهستانهای لاله ‌آباد و
کاری ‌پی در تابعیت شهرستان بابل ایجاد و تأ‌سیس شود.
‌این تصویبنامه در تاریخ 1376.4.17 به تأیید مقام محترم ریاست ‌جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور