تبدیل روستای محمدآباد ریگان مرکز بخش محمدآباد ریگان تابع شهرستان بم در استان کرمان به شهر محمدآباد

‌تبدیل روستای محمدآباد ریگان مرکز بخش محمدآباد ریگان
تابع شهرستان بم در استان کرمان به شهر محمدآباد
1376.03.25 - - - 318
‌شماره: .56018ت17964ک
‌تاریخ: 1376.4.25
‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1376.3.25 با
توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع‌تصویبنامه شماره .93808ت907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.42.189 مورخ 1375.1.10 وزارت کشور، به استناد
ماده (13) قانون‌تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -‌مصوب 1362- و در اجرای ماده (4)
قانون یاد شده، و تبصره ‌های الحاقی به آن تصویب نمودند:
‌روستای محمدآباد ریگان، مرکز بخش محمدآباد ریگان تابع شهرستان بم در استان کرمان،
به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر محمدآباد شناخته‌شود.
‌این تصویبنامه در تاریخ 1376.4.17 به تأیید مقام محترم ریاست ‌جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور