اصلاحات و تغییرات تقسیمات کشوری در استان کرمانشاه

‌اصلاحات و تغییرات
تقسیمات کشوری در استان کرمانشاه
1376.03.25 - - - 318
‌شماره: .56317ت17997ک
‌تاریخ: 1376.4.25
‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1376.3.25 با
توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع‌تصویبنامه شماره .93808ت907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.42.14481 مورخ 1376.1.27 وزارت کشور، به
استناد ماده (13)‌قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -‌ مصوب 1362- و در اجرای
ماده (6) قانون یاد شده، و ماده (19) آیین‌نامه اجرایی آن تصویب نمودند:
‌اصلاحات و تغییرات زیر در استان کرمانشاه انجام شود:
‌الف- شهرستان گیلانغرب:
‌روستای سرباغ گلین از دهستان دیره بخش مرکزی شهرستان یاد شده منتزع شده و به
دهستان قلعه شاهین بخش مرکزی شهرستان سرپل ذهاب‌ملحق شود.
ب - شهرستان اسلام ‌آباد غرب:
‌روستای چالاب بکر از دهستان حومه بخش کرند منتزع شده و به دهستان حومه جنوبی بخش
مرکزی ملحق شود.
ج - شهرستان سنقر:
‌روستای خلیفه باپیر از دهستان کیونانات منتزع ‌شده و به دهستان آگاهان ملحق شود.
‌د - شهرستان صحنه:
‌روستای کرم ‌بست از دهستان کندوله بخش دینور آن شهرستان منتزع شده و به دهستان
پشت ‌دربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه ملحق‌شود.
‌ه‍ - شهرستان کرمانشاه
‌روستاهای گرمیانه پشت ‌راه، مزرعه گرمیانه زیره ‌راه، خرخرسفلی، حاجی ‌آبادیک،
حاجی‌آباد سه، حاجی ‌آباد علیا از دهستان سرفیروزآباد‌بخش فیروز ‌آباد منتزع شده و
به دهستان ماهیدشت بخش ماهیدشت ملحق شوند.
‌و - بخش کوزران به مرکزیت روستای کوزران از مجموع دهستانهای سنجابی و هفت ‌آشیان
در تابعیت شهرستان کرمانشاه تأ‌سیس و ایجاد‌شود.
‌این تصویبنامه در تاریخ 1376.4.17 به تأیید مقام محترم ریاست ‌جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور