انجام تغییرات در محدوده تقسیمات کشوری استان چهارمحال و بختیاری

‌انجام
تغییرات در محدوده تقسیمات کشوری استان چهارمحال و بختیاری
1376.03.25 - - - 319
‌شماره: .56142ت17937ک
‌تاریخ: 1376.4.25
‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1376.3.25 با
توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع‌تصویبنامه شماره .93808ت907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.14643 مورخ 1375.12.28 وزارت کشور، به
استناد ماده(13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -‌ مصوب 1362- و در اجرای
مواد (3) و (6) قانون یاد شده، و ماده (19) آیین‌نامه اجرایی آن تصویب‌نمودند:
‌تغییرات زیر در محدوده تقسیمات کشوری استان چهارمحال و بختیاری انجام شود.
‌الف- مرکز دهستان حومه در بخش مرکزی شهرستان شهرکرد از روستای چال‌شتر به روستای
نافج منتقل شود.
ب - دهستان مشایخ از بخش میانکوه شهرستان اردل منتزع شده و به بخش مرکزی همان
شهرستان ملحق شود.
ج - دهستان مرغملک به مرکزیت روستای مرغملک مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای
سوده ‌جان، راکی، قلعه سوخته، اوج ‌بغاز،‌مرغملک، خلیل ‌آباد، کریم ‌آباد خاکی و
دولت ‌آباد در بخش مرکزی شهرکرد مطابق نقشه 1.250000 پیوست ایجاد و تأ‌سیس شود:
‌د - بخش لاران به مرکزیت شهر سورشجان مرکب از دهستانهای لار و مرغملک در تابعیت
شهرستان شهرکرد ایجاد و تأ‌سیس شود.
‌ه‍ - بخش سامان به مرکزیت شهر سامان مرکب از دهستانهای هوره و سامان در تابعیت
شهرستان شهرکرد ایجاد و تأ‌سیس شود.
‌این تصویبنامه در تاریخ 1376.4.17 به تأیید مقام محترم ریاست ‌جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور