تغییرات تقسیمات کشوری در استان آذربایجان شرقی

‌تغییرات تقسیمات کشوری در
استان آذربایجان شرقی
1376.03.25 - - - 321
‌شماره: .57400ت17940ک
‌تاریخ: 1376.4.25
‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1376.3.25 با
توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع‌تصویبنامه شماره .93808ت907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره .4058‌ و1. مورخ 1376.3.24 وزارت کشور، به
استناد ماده (13) قانون‌تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -‌مصوب 1362- و در اجرای
مواد (3)، (6) و (7) قانون یاد شده تصویب نمودند:
‌تغییرات زیر، در محدوده واحدهای تقسیمات شکوری استان آذربایجان ‌شرقی مطابق نقشه
1.250000 پیوست که ممهور به مهر دفتر هیأت‌دولت می‌باشد، انجام شود:
‌الف- روستاها و نقاط کجاآباد، باغ ‌معروف، اردوی کارتبریز، ایستگاه تبریز، پادگان
سپاه گورستان وادی رحمت از دهستان سردصحرا منتزع‌شده و جزو دهستان آجی ‌چای از
توابع بخش مرکزی شهرستان تبریز منظور شود. شهر سردرورد، همچنان در تابعیت بخش
مرکزی تبریز، خواهد بود.
ب - نام دهستان شورکات شمالی به مرکزیت روستای لاهیجان، به دهستان لاهیجان تغییر
یابد.
ج - دهستان تازه ‌کند به مرکزیت روستای تازه ‌کند، شامل روستاها و مزارع و مکانهای
زیر ایجاد و تأ‌سیس شود:
1 - تازه ‌کند 2 - نوجه ‌ده 3 - آخوله 4 - ساتللو 5 - قره ‌تپه 6 - بارانلو 7 -
کارخانه پیاذر 8 - سفیدبیک 9 - کردلر.
‌د- بخش گوگان به مرکزیت شهر گوگان، از ترکیب دهستانهای تیمورلو و جزیره ایجاد و
تأ‌سیس شود.
‌ه‍ بخش ایلخچی به مرکزیت شهر ایلخچی، مشتمل بر دهستانهای شورکات جنوبی و تازه
‌کند ایجاد و تأ‌سیس شود.
‌و - بخش خسروشهر به مرکزیت شهر خسروشهر، مشتمل بر دهستانهای لاهیجان و سردصحرا در
تابعیت شهرستان تبریز ایجاد و تأ‌سیس‌شود.
‌ز - شهرستان آذرشهر به مرکزیت شهر آذرشهر، شامل بخشهای زیر ایجاد و تأ‌سیس شود:
1 - بخش مرکزی به مرکزیت شهر آذرشهر، متشکل از دهستانهای شیرامین، قبله
‌داغی،‌قاضی‌جهان و شهر ممقان.
2 - بخش گوگان.
ح- شهرستان اسکو به مرکزیت شهر اسکو، بخشهای زیر ایجاد و تأ‌سیس شود:
1 - بخش مرکزی به مرکزیت شهر اسکو، متشکل از دهستانهای سهند، گنبرو باویل.
2 - بخش ایلخچی.
‌این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره .55026ت17940ک مورخ 1376.3.1 می‌شود.
‌این تصویبنامه در تاریخ 1376.4.17 به تأیید مقام محترم ریاست ‌جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور